Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Med den følgende databeskyttelseserklæring vil vi gerne informere dig om, hvilke typer af dine personlige data (i det følgende også kaldet "data") vi behandler, til hvilke formål og i hvilket omfang. Databeskyttelseserklæringen gælder for al behandling af personoplysninger, der udføres af os, både som en del af leveringen af vores tjenester og især på vores websteder, i mobilapplikationer og inden for eksterne online-tilstedeværelser, såsom vores profiler på sociale medier (i det følgende samlet benævnt "onlinetilbuddet"). Vi behandler dine personlige data på grundlag af artikel 5 i Georgiens lov om beskyttelse af personlige data og artikel 6 i EU's GDPR.

Ansvarlig

SilkRoot LLC
Den selvstyrende republik Adjara
Georgien Georgien

E-mail-adresse
SIKKER@ silkroot.io

Internationale opkald
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Georgiens lov om beskyttelse af persondata

Retsgrundlaget for behandling af data, hvis brugeren har givet sit samtykke, er Art. 5 i den georgiske lov om beskyttelse af personoplysninger

Du har ret til at anmode om bekræftelse på, om data vedrørende dig behandles, og til at få oplysninger om sådanne data samt yderligere oplysninger og kopi af dataene i overensstemmelse med art. 15 i den georgiske lov om beskyttelse af personoplysninger.

Du har ret til, i overensstemmelse med Art. 15 i den georgiske lov om beskyttelse af personoplysninger, at anmode om, at oplysningerne om dig suppleres, eller at unøjagtige oplysninger om dig korrigeres.

I overensstemmelse med art. 15 i den georgiske lov om beskyttelse af personoplysninger har du ret til at anmode om, at oplysninger om dig slettes uden unødig forsinkelse, og til at anmode om begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med Art. 25 i den georgiske lov om beskyttelse af personoplysninger.

Du har også ret til at indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i henhold til Art. 26 i den georgiske lov om beskyttelse af personoplysninger.

 

EU'S DATABESKYTTELSESFORORDNING

Oversigt over forarbejdningsaktiviteter

Følgende oversigt opsummerer de typer data, der behandles, og formålet med behandlingen af dem og henviser til de registrerede personer.

Typer af behandlede oplysninger

 • Data om opgørelse
 • Betalingsdata
 • Kontaktoplysninger
 • Indholdsdata
 • Kontraktdata
 • Brugsdata
 • Metadata/kommunikationsdata

Kategorier af registrerede personer

 • Kunder
 • Interesserede parter
 • Kommunikationspartnere
 • Brugere
 • Forretnings- og aftalepartnere
 • Elever/ studerende/ deltagere

Formål med behandlingen

 • Levering af kontraktmæssige tjenesteydelser og kundeservice.
 • Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Måling af rækkevidde.
 • Kontor og organisatoriske procedurer.
 • Remarketing.
 • Omregningsmåling.
 • Sporing af affilierede virksomheder.
 • Forvaltning og besvarelse af henvendelser.
 • Feedback.
 • Markedsføring.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger.
 • Opbygning af publikum.
 • Tilvejebringelse af vores onlinetilbud og brugervenlighed.

Relevante retsgrundlag

Nedenfor finder du en oversigt over de retsgrundlag i DSGVO, på grundlag af hvilke vi behandler personoplysninger. Bemærk venligst, at der ud over bestemmelserne i GDPR kan gælde nationale databeskyttelsesregler i dit eller vores bopæls- eller hjemland. Hvis der desuden skulle være mere specifikke retsgrundlag relevante i enkelte tilfælde, vil vi informere dig om disse i databeskyttelseserklæringen.

 • Samtykke (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Den registrerede har givet sit samtykke til behandling af personlige data vedrørende ham/hende til et specifikt formål eller formål.
 • Opfyldelse af en kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, s. 1, lit. b. DSGVO) - Behandling er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for opfyldelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, der udføres på den registreredes anmodning.
 • Retlig forpligtelse (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) - Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Legitime interesser (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) - Behandling er nødvendig for at beskytte den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i overensstemmelse med loven under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, omkostningerne ved gennemførelsen og arten, omfanget, omstændighederne og formålet med behandlingen samt de forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af truslen mod fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder for at sikre et beskyttelsesniveau, der står i et rimeligt forhold til risikoen.

Foranstaltningerne omfatter især sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data ved at kontrollere fysisk og elektronisk adgang til data samt adgang til, input af, videregivelse af, sikring af tilgængelighed af og adskillelse af data. Desuden har vi etableret procedurer for at sikre udøvelsen af de registreredes rettigheder, sletning af data og reaktioner på kompromittering af data. Desuden tager vi allerede hensyn til beskyttelsen af personoplysninger under udviklingen eller udvælgelsen af hardware, software samt procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse, gennem teknologidesign og gennem databeskyttelsesvenlige standardindstillinger.

SSL-kryptering (https): For at beskytte dine data, der overføres via vores onlinetilbud, bruger vi SSL-kryptering. Du kan genkende sådanne krypterede forbindelser ved præfikset https:// i adresselinjen i din browser.

Overførsel af personoplysninger

I forbindelse med vores behandling af personoplysninger kan det ske, at oplysningerne overføres til eller videregives til andre organer, virksomheder, juridisk uafhængige organisatoriske enheder eller personer. Modtagerne af disse data kan f.eks. være tjenesteudbydere, der har fået til opgave at udføre it-opgaver, eller udbydere af tjenester og indhold, der er integreret i et websted. I sådanne tilfælde overholder vi de juridiske krav og indgår især passende kontrakter eller aftaler, der tjener til at beskytte dine data, med modtagerne af dine data.

Overførsel af data inden for organisationen: Vi kan overføre personoplysninger til andre enheder inden for vores organisation eller give dem adgang til sådanne oplysninger. Når denne overførsel sker til administrative formål, er overførslen af data baseret på vores legitime forretningsmæssige og operationelle interesser eller foretages, når det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktrelaterede forpligtelser, eller når vi har de registreredes samtykke eller lovlig tilladelse.

Databehandling i tredjelande

Hvis vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)), eller hvis behandlingen finder sted i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til andre personer, enheder eller virksomheder, sker dette kun i overensstemmelse med de juridiske krav.

Med forbehold af udtrykkeligt samtykke eller kontraktmæssig eller juridisk krævet overførsel behandler vi kun data eller lader dem behandle i tredjelande med et anerkendt databeskyttelsesniveau, kontraktlig forpligtelse gennem EU-Kommissionens såkaldte standardbeskyttelsesklausuler, ved tilstedeværelse af certificeringer eller bindende interne databeskyttelsesregler (art. 44 til 49 DSGVO, EU-Kommissionens informationsside: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Sletning af data

De data, som vi behandler, slettes i overensstemmelse med de juridiske krav, så snart deres tilladte samtykke til behandling tilbagekaldes eller andre tilladelser ophører med at gælde (f.eks. hvis formålet med behandlingen af disse data er ophørt, eller hvis de ikke er nødvendige til formålet).

Hvis oplysningerne ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, vil behandlingen af dem blive begrænset til disse formål. Dvs. at oplysningerne blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. for data, der skal opbevares af handels- eller skattelovgivningsmæssige årsager, eller hvis opbevaring er nødvendig for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

Vores databeskyttelsesmeddelelser kan også indeholde yderligere oplysninger om opbevaring og sletning af data, som vil have forrang for de respektive behandlinger.

Brug af cookies

Cookies er små tekstfiler eller andre hukommelsesnoter, som lagrer oplysninger på enheden og læser oplysninger fra enheden. F.eks. for at gemme login-status på en brugerkonto, indholdet af en indkøbskurv i en e-butik, det indhold, der er tilgået, eller de funktioner, der er anvendt i et onlinetilbud. Cookies kan endvidere anvendes til forskellige formål, f.eks. med henblik på funktionalitet, sikkerhed og komfort i onlinetilbud samt til udarbejdelse af analyser af besøgsstrømme.

Bemærkninger om samtykke: Vi bruger cookies i overensstemmelse med de juridiske krav. Derfor indhenter vi forudgående samtykke fra brugerne, medmindre det ikke er påkrævet i henhold til loven. Navnlig kræves der ikke samtykke, hvis lagring og læsning af oplysninger, herunder cookies, er absolut nødvendig for at give brugeren en telemediatjeneste (dvs. vores onlinetilbud), som han/hun udtrykkeligt har anmodet om. Det tilbagekaldelige samtykke meddeles tydeligt til brugerne og indeholder oplysninger om den pågældende brug af cookies.

Bemærkninger om retsgrundlaget i henhold til databeskyttelseslovgivningen: Det juridiske grundlag i henhold til databeskyttelsesloven, hvorpå vi behandler brugernes personlige data ved hjælp af cookies, afhænger af, om vi beder brugerne om samtykke. Hvis brugerne giver deres samtykke, er retsgrundlaget for behandling af deres data deres erklærede samtykke. Ellers behandles de data, der behandles ved hjælp af cookies, på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. i en forretningsmæssig drift af vores online tilbud og forbedring af dets brugervenlighed), eller, hvis dette sker i forbindelse med opfyldelsen af vores kontraktlige forpligtelser, hvis brugen af cookies er nødvendig for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Til hvilke formål cookies behandles af os, præciserer vi i løbet af denne privatlivspolitik eller i forbindelse med vores samtykke- og behandlingsprocedurer.

Opbevaringstid: Med hensyn til opbevaringstiden skelnes der mellem følgende typer cookies:

 • Midlertidige cookies (også: session cookies): Midlertidige cookies slettes senest efter, at en bruger har forladt et onlinetilbud og lukket sin slutenhed (f.eks. browser eller mobilapplikation).
 • Permanente cookies: Permanente cookies forbliver gemt, selv efter at enheden er lukket. F.eks. kan login-status gemmes, eller det foretrukne indhold kan vises direkte, når brugeren besøger et websted igen. Ligeledes kan brugerdata, der indsamles ved hjælp af cookies, bruges til måling af rækkevidde. Medmindre vi giver brugerne udtrykkelige oplysninger om cookies' type og opbevaringstid (f.eks. som led i indhentning af samtykke), bør brugerne gå ud fra, at cookies er permanente, og at opbevaringsperioden kan være op til to år.

Generel information om tilbagekaldelse og indsigelse (Fravalg): Brugerne kan til enhver tid tilbagekalde det samtykke, de har givet, og også gøre indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med de retlige krav i art. 21 DSGVO (yderligere oplysninger om indsigelse findes som en del af denne privatlivspolitik). Brugerne kan også erklære deres indsigelse ved hjælp af indstillingerne i deres browser.

Forretningstjenester

Vi behandler data fra vores kontrakt- og forretningspartnere, f.eks. kunder og interesserede parter (samlet kaldet "kontraktpartnere") i forbindelse med kontraktlige og sammenlignelige juridiske forhold samt relaterede foranstaltninger og i forbindelse med kommunikation med kontraktpartnere (eller før kontrakt), f.eks. for at besvare forespørgsler.

Vi behandler disse oplysninger for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser. Dette omfatter især forpligtelserne til at levere de aftalte tjenester, eventuelle opdateringsforpligtelser og retsmidler i tilfælde af garanti og andre serviceafbrydelser. Desuden behandler vi dataene for at beskytte vores rettigheder og med henblik på administrative opgaver i forbindelse med disse forpligtelser og virksomhedens organisation. Desuden behandler vi dataene på grundlag af vores legitime interesser i korrekt og forretningsmæssig forvaltning samt sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte vores kontraktpartnere og vores forretningsaktiviteter mod misbrug, fare for deres data, hemmeligheder, oplysninger og rettigheder (f.eks. for inddragelse af telekommunikation, transport og andre hjælpetjenester samt underleverandører, banker, skatte- og juridiske rådgivere, betalingstjenesteudbydere eller skattemyndigheder). Inden for rammerne af gældende lovgivning videregiver vi kun oplysninger om aftalepartnere til tredjemand i det omfang, det er nødvendigt til ovennævnte formål eller til opfyldelse af juridiske forpligtelser. Aftalepartnere vil blive informeret om yderligere former for behandling, f.eks. til markedsføringsformål, inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

Vi informerer aftalepartnerne om, hvilke data der er nødvendige til ovennævnte formål før eller i forbindelse med dataindsamlingen, f.eks. i onlineformularer, ved hjælp af særlige markeringer (f.eks. farver) eller symboler (f.eks. stjerner eller lignende) eller personligt.

Vi sletter dataene efter udløbet af den lovbestemte garanti og tilsvarende forpligtelser, dvs. generelt efter 4 år, medmindre dataene er gemt på en kundekonto, f.eks. så længe de skal opbevares af juridiske arkiveringsgrunde (f.eks. af skattemæssige årsager generelt 10 år). Vi sletter data, der er videregivet til os af aftalepartneren som en del af en ordre i overensstemmelse med specifikationerne i ordren, generelt efter ordreafslutningen.

I det omfang vi bruger tredjepartsleverandører eller platforme til at levere vores tjenester, gælder de respektive tredjepartsleverandørers eller platformes vilkår og betingelser og databeskyttelsesmeddelelser i forholdet mellem brugerne og leverandørerne.

Økonomiske analyser og markedsundersøgelser

Af forretningsmæssige årsager og for at kunne identificere markedstendenser, ønsker fra aftalepartnere og brugere analyserer vi de data, vi har om forretningstransaktioner, kontrakter, forespørgsler osv., hvor gruppen af registrerede personer kan omfatte aftalepartnere, interesserede parter, kunder, besøgende og brugere af vores onlinetilbud.
Analyserne udføres med henblik på virksomhedsevalueringer, markedsføring og markedsundersøgelser (f.eks. for at bestemme kundegrupper med forskellige karakteristika). I den forbindelse kan vi, hvis det er muligt, tage hensyn til de registrerede brugeres profiler sammen med deres oplysninger, f.eks. om de anvendte tjenester. Analyserne tjener kun os og videregives ikke eksternt, medmindre der er tale om anonyme analyser med sammenfattede, dvs. anonymiserede værdier. Desuden tager vi hensyn til brugernes privatliv og behandler dataene til analyseformål så pseudonymt som muligt og, hvis det er muligt, anonymt (f.eks. som sammenfattede data).

Butik og e-handel

Vi behandler vores kunders data for at gøre det muligt for dem at vælge, købe eller bestille de valgte produkter, varer og relaterede tjenester samt betaling og levering eller udførelse af dem. Hvis det er nødvendigt for udførelsen af en ordre, bruger vi tjenesteudbydere, især post-, speditions- og fragtfirmaer, til at udføre leveringen eller udførelsen til vores kunder. Til behandling af betalingstransaktioner benytter vi os af banker og udbydere af betalingstjenester. De nødvendige oplysninger er identificeret som sådanne i forbindelse med bestillingen eller en tilsvarende købsproces og omfatter de oplysninger, der er nødvendige for levering eller levering og fakturering, samt kontaktoplysninger, så en eventuel høring kan finde sted.

Agenturets tjenester

Vi behandler vores kunders data som en del af vores kontraktlige tjenester, som f.eks. kan omfatte konceptuel og strategisk rådgivning, kampagneplanlægning, software- og designudvikling/rådgivning eller vedligeholdelse, implementering af kampagner og processer, håndtering, serveradministration, dataanalyse/rådgivningstjenester og uddannelsestjenester.

Uddannelses- og erhvervsuddannelsestjenester

Vi behandler data om deltagere i vores uddannelses- og oplæringstjenester (ensartet omtalt som "elever") for at kunne levere vores oplæringstjenester til dem. De data, der behandles i denne sammenhæng, arten, omfanget, formålet og nødvendigheden af deres behandling bestemmes af det underliggende kontrakt- og uddannelsesforhold. Behandlingsformerne omfatter også præstationsvurdering og evaluering af vores og lærernes tjenester.

I forbindelse med vores aktiviteter kan vi også behandle særlige kategorier af oplysninger, navnlig oplysninger om praktikanternes og de studerendes helbred samt oplysninger om etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøs eller ideologisk overbevisning. Til dette formål indhenter vi om nødvendigt praktikanternes udtrykkelige samtykke og behandler i øvrigt kun de særlige kategorier af oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne levere uddannelsesydelser, af hensyn til sundhedspleje, social beskyttelse eller beskyttelse af praktikanternes vitale interesser.

Hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af vores kontrakt, for at beskytte vitale interesser eller hvis loven kræver det, eller hvis vi har praktikanternes samtykke, videregiver eller overfører vi praktikanternes oplysninger til tredjeparter eller agenter, f.eks. myndigheder eller inden for it-, kontor- eller lignende tjenester, i overensstemmelse med kravene i erhvervslovgivningen.

 • Typer af behandlede data: lageroplysninger (f.eks. navne, adresser), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori), brugsoplysninger (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsoplysninger (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Kunder, potentielle kunder, forretnings- og kontraktpartnere, elever/studerende/deltagere.
 • Formål med behandlingen: levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; sikkerhedsforanstaltninger; kontaktanmodninger og kommunikation; kontor- og organisationsprocedurer; forvaltning og besvarelse af anmodninger; konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsaktiviteter); profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakten og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO); retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra c. DSGVO).

Brug af onlineplatforme til tilbuds- og salgsformål

Vi tilbyder vores tjenester på onlineplatforme, der drives af andre tjenesteudbydere. I denne forbindelse gælder de respektive platformes databeskyttelseserklæringer ud over vores databeskyttelseserklæringer. Dette gælder især med hensyn til udførelsen af betalingsprocessen og de procedurer, der anvendes på platformene til måling af rækkevidde og interessebaseret markedsføring.

 • Typer af behandlede data: lageroplysninger (f.eks. navne, adresser), betalingsoplysninger (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), kontraktoplysninger (f.eks. kontraktgenstand, løbetid, kundekategori), brugsoplysninger (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter), meta-/kommunikationsoplysninger (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Emner af data: Kunder.
 • Formål med behandlingen: levering af kontraktmæssige tjenesteydelser og kundeservice.
 • Juridiske grunde: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Amazon: Online markedsplads for e-handel; Tjenesteudbyder: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. og Amazon Media EU S.à.r.l., alle fire beliggende på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, og Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (samlet "Amazon Europe"), moderselskab: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; hjemmeside: https://www.amazon.de/; privatlivspolitik: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online markedsplads for e-handel; tjenesteudbyder: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Schweiz; websted: https://www.ebay.de/; fortrolighedspolitik: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online markedsplads for e-handel; Tjenesteudbyder: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Tyskland ; websted: https://www.rakuten.de/; fortrolighedspolitik: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Tilvejebringelse af onlinetilbud og webhosting

For at kunne levere vores onlinetilbud sikkert og effektivt bruger vi tjenesterne fra en eller flere webhostingudbydere, fra hvis servere (eller servere, der administreres af dem) onlinetilbuddet kan tilgås. Til disse formål kan vi anvende infrastruktur- og platformstjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester samt sikkerhedstjenester og tekniske vedligeholdelsestjenester.

De data, der behandles som led i leveringen af hostingtilbuddet, kan omfatte alle oplysninger om brugerne af vores onlinetilbud, som genereres som led i brugen og kommunikationen. Dette omfatter regelmæssigt IP-adressen, som er nødvendig for at levere indholdet af onlinetilbud til browsere, og alle indtastninger i vores onlinetilbud eller fra websteder.

 • Typer af behandlede data: Indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); Brugsdata (f.eks. besøgte websider, interesse for indhold, adgangstidspunkter); Meta/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. i DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Indsamling af adgangsdata og logfiler: Vi selv (eller vores webhostingudbyder) indsamler data om hver adgang til serveren (såkaldte serverlogfiler). Serverlogfilerne kan indeholde adressen og navnet på de websider og filer, der er adgang til, dato og klokkeslæt for adgang, mængden af overførte data, meddelelse om vellykket adgang, browsertype og -version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side) og som regel IP-adresser og den anmodende udbyder. Serverlogfilerne kan på den ene side bruges til sikkerhedsformål, f.eks. til at forhindre serveroverbelastning (især i tilfælde af voldelige angreb, såkaldte DDoS-angreb) og på den anden side til at sikre udnyttelsen af serverne og deres stabilitet; sletning af data: Logfiloplysninger gemmes i en periode på højst 30 dage og slettes eller anonymiseres derefter. Data, hvis yderligere opbevaring er påkrævet af bevismæssige årsager, er undtaget fra sletning indtil endelig afklaring af den respektive hændelse.
 • Netværk til levering af indhold: Vi bruger et "content delivery network" (CDN). Et CDN er en tjeneste, hvor indholdet af et online tilbud, især store mediefiler som grafik eller program scripts, kan leveres hurtigere og mere sikkert ved hjælp af regionalt distribuerede servere, der er forbundet via internettet.
 • WordPress.com: Hostingplatform til blogs/websteder; Tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Hjemmeside: https://wordpress.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://automattic.com/de/privacy/; Aftale om ordrebehandling: indgået med udbyder: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogs og publikationsmedier

Vi bruger blogs eller lignende midler til online kommunikation og offentliggørelse (herefter "publikationsmedie"). Læsernes data behandles kun med henblik på publikationsmediet i det omfang, det er nødvendigt for dets præsentation og kommunikation mellem forfattere og læsere eller af sikkerhedsmæssige årsager. I øvrigt henviser vi til oplysningerne om behandling af besøgende på vores publikationsmedie inden for rammerne af denne databeskyttelseserklæring.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, kontraktperiode, kundekategori).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; sikkerhedsforanstaltninger; administration og svar på forespørgsler.
 • Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakten og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

 • Kommentarer og bidrag: Når brugere efterlader kommentarer eller andre bidrag, kan deres IP-adresser blive gemt baseret på vores legitime interesser. Det sker af hensyn til vores sikkerhed i tilfælde af, at nogen efterlader ulovligt indhold i kommentarer og indlæg (fornærmelser, forbudt politisk propaganda osv.). I dette tilfælde kan vi selv blive retsforfulgt for kommentaren eller indlægget og er derfor interesseret i forfatterens identitet. Desuden forbeholder vi os ret til, på grundlag af vores legitime interesser, at behandle brugernes oplysninger med henblik på spam-detektion. På samme juridiske grundlag forbeholder vi os ret til, i tilfælde af undersøgelser, at gemme brugernes IP-adresser i deres varighed og at bruge cookies for at undgå flere stemmer. De personlige oplysninger, der gives i forbindelse med kommentarer og bidrag, eventuelle kontakt- og webstedsoplysninger samt de indholdsrelaterede oplysninger gemmes permanent af os, indtil brugeren gør indsigelse.
 • Hentning af WordPress emojis og smilies: Hentning af WordPress emojis og smilies - På vores WordPress-blog bruges grafiske emojis (eller smilies), dvs. små grafiske filer, der udtrykker følelser, med henblik på effektiv integration af indholdselementer, der hentes fra eksterne servere. Udbyderne af serverne indsamler brugernes IP-adresser. Dette er nødvendigt, for at emoji-filerne kan overføres til brugernes browsere; tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; hjemmeside: https://automattic.com; privatlivspolitik: https://automattic.com/privacy.
 • Profilbilleder fra Gravatar: Profilbilleder - Vi bruger tjenesten Gravatar i vores onlinetilbud og især i bloggen. Gravatar er en tjeneste, hvor brugerne kan registrere og gemme profilbilleder og deres e-mailadresser. Hvis brugere efterlader indlæg eller kommentarer på andre online-tilstedeværelser (især blogs) med den respektive e-mail-adresse, kan deres profilbilleder vises ved siden af indlæggene eller kommentarerne. Til dette formål overføres brugernes e-mailadresse til Gravatar i krypteret form med det formål at kontrollere, om der er gemt en profil for den. Dette er det eneste formål med overførslen af e-mailadressen. Den bruges ikke til andre formål, men slettes bagefter. Brugen af Gravatar er baseret på vores legitime interesser, da vi bruger Gravatar til at tilbyde forfattere af indlæg og kommentarer muligheden for at personliggøre deres indlæg med et profilbillede. Ved at vise billederne opnår Gravatar brugernes IP-adresse, da dette er nødvendigt for en kommunikation mellem en browser og en onlinetjeneste. Hvis brugerne ikke ønsker, at et brugerbillede, der er knyttet til deres e-mailadresse på Gravatar, skal vises i kommentarerne, skal de bruge en e-mailadresse, der ikke er registreret hos Gravatar, til at kommentere. Vi gør også opmærksom på, at det også er muligt at bruge en anonym e-mailadresse eller slet ingen e-mailadresse, hvis brugerne ikke ønsker, at deres e-mailadresse skal sendes til Gravatar. Brugere kan helt forhindre overførsel af data ved ikke at bruge vores kommentarsystem; tjenesteudbyder: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; websted: https://automattic.com; fortrolighedspolitik: https://automattic.com/privacy.

Håndtering af kontakt og forespørgsler

Når du kontakter os (f.eks. via kontaktformular, e-mail, telefon eller via sociale medier) samt i forbindelse med eksisterende bruger- og forretningsforbindelser behandles oplysningerne om de spørgende personer i det omfang, det er nødvendigt for at besvare kontaktanmodningerne og eventuelle anmodede foranstaltninger.

Svaret på kontaktforespørgsler samt forvaltningen af kontakt- og forespørgselsdata i forbindelse med kontraktlige eller førkontraktlige forhold udføres for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser eller for at besvare (før)kontraktlige forespørgsler og i øvrigt på grundlag af legitime interesser i at besvare forespørgsler og opretholde bruger- eller forretningsforbindelser.

 • Typer af behandlede data: Inventaroplysninger (f.eks. navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. e-mail, telefonnumre), indholdsoplysninger (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Registrerede personer: Kommunikationspartnere.
 • Formål med behandlingen: kontaktanmodninger og kommunikation; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og forespørgsler forud for kontraktindgåelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO); legitime interesser (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO); retlig forpligtelse (artikel 6, stk. 1, p. 1, litra c. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Kontaktformular: Hvis brugere kontakter os via vores kontaktformular, e-mail eller andre kommunikationskanaler, behandler vi de data, der er meddelt os i denne forbindelse, med henblik på at behandle den fremsendte anmodning. Til dette formål behandler vi personoplysninger i forbindelse med forretningsforbindelser før kontraktindgåelse og kontraktmæssige forretningsforbindelser, for så vidt det er nødvendigt for deres opfyldelse, og i øvrigt på grundlag af vores legitime interesser samt kommunikationspartnernes interesser i at besvare anmodningerne og vores juridiske opbevaringsforpligtelser.

Webanalyse, overvågning og optimering

Webanalyse (også kaldet "reach measurement") bruges til at evaluere strømmen af besøgende til vores onlinetilbud og kan omfatte adfærd, interesser eller demografiske oplysninger om besøgende, såsom alder eller køn, som pseudonyme værdier. Ved hjælp af rækkeviddeanalyse kan vi f.eks. se, hvornår vores onlinetilbud eller dets funktioner eller indhold bruges hyppigst eller opfordrer til genbrug. På samme måde kan vi forstå, hvilke områder der skal optimeres.

Ud over webanalyse kan vi også bruge testprocedurer, f.eks. til at teste og optimere forskellige versioner af vores onlinetilbud eller dets komponenter.

Medmindre andet er anført nedenfor, kan der oprettes profiler, dvs. data, der er opsummeret for en brugsproces, til disse formål, og oplysninger kan gemmes i en browser eller i en terminal og læses fra den. De indsamlede oplysninger omfatter navnlig de besøgte websteder og de elementer, der anvendes der, samt tekniske oplysninger såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstidspunkter. Hvis brugerne har givet samtykke til, at vi eller udbyderne af de tjenester, som vi anvender, indsamler deres lokaliseringsdata, kan der også behandles lokaliseringsdata.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog en IP-maskeringsprocedure (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. I forbindelse med webanalyse, A/B-test og optimering gemmes der generelt ingen klare data om brugerne (f.eks. e-mailadresser eller navne), men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af den anvendte software ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler til brug for de respektive procedurer.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til at bruge tredjepartsudbydere, er det juridiske grundlag for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugernes data på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne sammenhæng vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: måling af rækkevidde (f.eks. adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende); profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Google Analytics: webanalyse, måling af rækkevidde samt måling af brugerstrømme; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Fortrolighedspolitik: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Databehandlingsbetingelser for Google-annonceringsprodukter og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online markedsføring

Vi behandler persondata til online markedsføringsformål, som især kan omfatte markedsføring af reklameplads eller visning af salgsfremmende og andet indhold (samlet kaldet "indhold") baseret på potentielle brugerinteresser og måling af dets effektivitet.

Til disse formål oprettes og gemmes såkaldte brugerprofiler i en fil (såkaldt "cookie"), eller der anvendes lignende procedurer, hvormed de oplysninger om brugeren, der er relevante for præsentationen af det førnævnte indhold, gemmes. Disse oplysninger kan f.eks. omfatte vist indhold, besøgte websteder, anvendte onlinenetværk, men også kommunikationspartnere og tekniske oplysninger, såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og oplysninger om brugstider og anvendte funktioner. Hvis brugerne har givet samtykke til indsamling af deres lokaliseringsdata, kan disse også blive behandlet.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog tilgængelige IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugerne. Generelt gemmes der ingen klare brugerdata (f.eks. e-mailadresser eller navne) som en del af online markedsføringsprocessen, men pseudonymer. Det betyder, at vi og udbyderne af online markedsføringsprocedurerne ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Oplysningerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller ved hjælp af lignende procedurer. Disse cookies kan senere generelt læses på andre websteder, der anvender samme online markedsføringsprocedure, og analyseres med henblik på visning af indhold samt suppleres med yderligere data og gemmes på serveren hos udbyderen af online markedsføringsproceduren.

I undtagelsestilfælde kan der tildeles klare data til profilerne. Dette er f.eks. tilfældet, hvis brugerne er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsprocedure vi anvender, og netværket forbinder brugernes profiler med de førnævnte data. Vi beder om at bemærke, at brugerne kan træffe yderligere aftaler med udbyderne, f.eks. ved at give deres samtykke som led i registreringsprocessen.

I princippet får vi kun adgang til summariske oplysninger om vores annonceringers succes. I forbindelse med såkaldte konverteringsmålinger kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online markedsføringsprocesser der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. f.eks. til indgåelse af en kontrakt med os. Konverteringsmålingen bruges udelukkende til at analysere succesen af vores markedsføringstiltag.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig om at antage, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

Bemærkninger om retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til at bruge tredjepartsudbydere, er det juridiske grundlag for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugernes data på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne sammenhæng vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: remarketing; målretning (fastlæggelse af målgrupper, der er relevante for markedsføringsformål eller på anden måde udsendelse af indhold); markedsføring; profilering med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler); konverteringsmåling (måling af effektiviteten af markedsføringsforanstaltninger).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).
 • Mulighed for at gøre indsigelse (opt-out): Vi henviser til de respektive udbyderes databeskyttelsesmeddelelser og de indsigelsesmuligheder, som udbyderne har (såkaldt "opt-out"). Hvis der ikke er angivet nogen eksplicit opt-out-mulighed, har du mulighed for at deaktivere cookies i dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores onlinetilbud. Vi anbefaler derfor følgende yderligere opt-out-muligheder, som tilbydes i resumé for de respektive områder: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Yderligere oplysninger om behandling, procedurer og tjenester:

 • Google Ad Manager: Vi bruger "Google Marketing Platform" (og tjenester som "Google Ad Manager") til at placere annoncer på Googles reklamenetværk (fx i søgeresultater, i videoer, på websider osv.). Google Marketing Platform er kendetegnet ved, at annoncer vises i realtid baseret på formodede brugerinteresser. Dette giver os mulighed for at vise annoncer for og inden for vores online-tilbud på en mere målrettet måde, så brugerne kun præsenteres for annoncer, der potentielt matcher deres interesser. Hvis en bruger f.eks. får vist annoncer for produkter, som han eller hun var interesseret i på andre onlinetilbud, kaldes dette "remarketing"; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Databehandlingsbetingelser: Oplysninger om tjenester Databehandlingsbetingelser mellem dataansvarlige og standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Når Google fungerer som databehandler, databehandlingsbetingelser for Google-annonceringsprodukter og standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads og måling af konvertering: Vi bruger online-marketingmetoden "Google Ads" til at placere annoncer i Googles annoncenetværk (f.eks. i søgeresultater, i videoer, på websider osv.), så de vises til brugere, der har en formodet interesse i annoncerne (såkaldt "konvertering"). Desuden måler vi konverteringen af annoncerne. Vi kender dog kun det anonyme samlede antal brugere, der har klikket på vores annonce og er blevet omdirigeret til en side, der er markeret med et såkaldt "conversion tracking tag". Vi modtager dog ikke selv nogen oplysninger, som kan bruges til at identificere brugerne; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Data Processing Terms: Oplysninger om tjenester: Databehandlingsbetingelser mellem registeransvarlige og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med personligt tilpassede annoncer: Vi bruger Google Adsense-tjenesten med personlige annoncer, ved hjælp af hvilken annoncer vises i vores onlinetilbud, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Databehandlingsbetingelser: Oplysninger om tjenester Databehandlingsvilkår mellem registeransvarlige og standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med ikke-personaliserede annoncer: Vi bruger Google Adsense-tjenesten med ikke-personaliserede annoncer, ved hjælp af hvilke annoncer vises i vores online-tilbud, og vi modtager betaling for visning eller anden brug af dem; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Yderligere oplysninger: Typer af behandling og behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms og standardkontraktklausuler for dataoverførsler til tredjelande: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Målretning med Google Analytics: Vi bruger Google Analytics til kun at vise de annoncer, der er placeret inden for Googles og dets partneres reklametjenester, til brugere, der også har vist interesse for vores online tilbud, eller som har visse karakteristika (f.eks. interesser i bestemte emner eller produkter bestemt på baggrund af de besøgte websteder), som vi overfører til Google (såkaldte "Remarketing Audiences" eller "Google Analytics Audiences"). Ved hjælp af Remarketing Audiences ønsker vi også at sikre, at vores annoncer svarer til brugernes potentielle interesse; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://marketingplatform.google.com; Retsgrundlag: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://policies.google.com/privacy; Aftale om ordrebehandling: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Yderligere oplysninger: Typer af behandling samt behandlede data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Databehandlingsbetingelser for Google-annonceringsprodukter og standardkontraktklausuler for overførsel af data til tredjelande: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft-reklamer: remarketing/konverteringsmåling; Tjenesteudbyder: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Hjemmeside: https://about.ads.microsoft.com/; Politik om beskyttelse af personlige oplysninger: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliateprogrammer og affilierede links

I vores onlinetilbud inkluderer vi såkaldte affilierede links eller andre referencer (som f.eks. kan omfatte søgemasker, widgets eller rabatkoder) til tilbud og tjenester fra tredjepartsudbydere (samlet kaldet "affilierede links"). Hvis brugerne følger affilierede links eller efterfølgende benytter sig af tilbuddene, kan vi modtage en provision eller andre fordele fra disse tredjeparter (samlet kaldet "provision").

For at kunne spore, om brugerne har benyttet sig af tilbuddene fra et affiliate-link, som vi har brugt, er det nødvendigt, at de respektive tredjepartsleverandører får kendskab til, at brugerne har fulgt et affiliate-link, der er brugt i vores online-tilbud. Tilknytningen af affiliate-links til de respektive forretningstransaktioner eller til andre handlinger (f.eks. køb) tjener udelukkende til provisionsafregning og vil blive annulleret, så snart det ikke længere er nødvendigt til dette formål.

Med henblik på ovennævnte tildeling af affiliatelinks kan affiliatelinksene suppleres med visse værdier, som er en del af linket eller kan gemmes andetsteds, f.eks. i en cookie. Værdierne kan bl.a. omfatte kildewebstedet (referrer), tidspunktet, en online-identifikator for operatøren af det websted, hvor affiliatelinket er placeret, en online-identifikator for det pågældende tilbud, den anvendte linktype, tilbudstypen og en online-identifikator for brugeren.

Bemærkninger om retsgrundlaget: hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandlingen af data samtykke. Desuden kan deres brug være en del af vores (præ)kontraktmæssige tjenester, forudsat at brugen af tredjepartsleverandører er blevet aftalt inden for disse rammer. I modsat fald behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, vilkår, kundekategori); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); inventardata (f.eks. navne, adresser); betalingsdata (f.eks. bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester); kunder.
 • Formål med behandlingen: sporing af affilierede virksomheder; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice.
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), opfyldelse af kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Amazon Affiliate Program: affiliate partner program (Amazon og Amazon-logoet er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller et af dets datterselskaber); Serviceudbyder: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. og Amazon Media EU S.à.r.l., alle fire beliggende på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, og Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (samlet benævnt "Amazon Europe"); moderselskab: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; hjemmeside: https://www.amazon.de; privatlivspolitik: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Network: Partnerprogram for affilierede marketingpartnere; tjenesteudbyder: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; websted: https://partnernetwork.ebay.de; fortrolighedspolitik: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Kundeanmeldelser og bedømmelsesprocedurer

Vi deltager i evaluerings- og ratingprocesser for at evaluere, optimere og fremme vores tjenester. Hvis brugerne vurderer os eller på anden måde giver feedback via de deltagende vurderingsplatforme eller -procedurer, gælder de generelle forretningsbetingelser eller brugsbetingelser og udbydernes fortrolighedserklæringer også. Som regel kræver vurderingen også en registrering hos de respektive udbydere.

For at sikre, at de personer, der foretager bedømmelsen, rent faktisk har benyttet vores tjenester, overfører vi med kundens samtykke de nødvendige data til den pågældende bedømmelsesplatform med hensyn til kunden og den benyttede tjeneste (herunder navn, e-mailadresse og ordrenummer eller varenummer). Disse data anvendes udelukkende til at kontrollere brugerens ægthed.

 • Typer af behandlede data: kontraktdata (f.eks. kontraktgenstand, vilkår, kundekategori); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Kunder; brugere (f.eks. besøgende på hjemmesider, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); markedsføring.
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO); legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsaktiviteter, procedurer og tjenester:

Widget til bedømmelse: Vi integrerer såkaldte "rating-widgets" i vores onlinetilbud. En widget er et funktionelt og indholdsmæssigt element, der er integreret i vores onlinetilbud, og som viser oplysninger, der kan ændres. Den kan f.eks. vises i form af et segl eller et lignende element, også kaldet et "badge". I dette tilfælde vises det tilsvarende indhold af widgetten i vores onlinetilbud, men det hentes i det øjeblik fra serverne hos den respektive widgetudbyder. Dette er den eneste måde, hvorpå vi altid kan vise det aktuelle indhold, især den aktuelle vurdering. Til dette formål skal der oprettes en dataforbindelse fra det websted, der kaldes inden for vores online tilbud, til widgetudbyderens server, og widgetudbyderen modtager visse tekniske data (adgangsdata, herunder IP-adresse), som er nødvendige for, at indholdet af widgetten kan leveres til brugerens browser. Desuden modtager widgetudbyderen oplysninger om, at brugerne har besøgt vores onlinetilbud. Disse oplysninger kan gemmes i en cookie og bruges af widgetudbyderen til at identificere, hvilke onlinetilbud, der deltager i evalueringsprocessen, der er blevet besøgt af brugeren. Oplysningerne kan gemmes i en brugerprofil og bruges til reklame- eller markedsundersøgelsesformål.

Tilstedeværelse i sociale netværk (sociale medier)

Vi opretholder online tilstedeværelse på sociale netværk og behandler brugerdata i denne sammenhæng for at kommunikere med brugere, der er aktive der, eller for at tilbyde oplysninger om os.

Vi gør opmærksom på, at brugerdata kan blive behandlet uden for EU. Dette kan medføre risici for brugerne, fordi det f.eks. kan gøre det vanskeligere at håndhæve brugernes rettigheder.

Desuden behandles brugerdata normalt inden for sociale netværk til markedsundersøgelser og reklameformål. For eksempel kan der oprettes brugsprofiler baseret på brugernes adfærd og deraf følgende interesser. Brugsprofilerne kan igen bruges til f.eks. at placere reklamer i og uden for netværkene, der formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål gemmes der normalt cookies på brugernes computere, hvor brugernes brugsadfærd og interesser gemmes. Desuden kan data, der er uafhængige af de enheder, som brugerne bruger, også gemmes i brugsprofilerne (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret præsentation af de respektive former for behandling og mulighederne for at gøre indsigelse (opt-out) henviser vi til de erklæringer om beskyttelse af personlige oplysninger og de oplysninger, der stilles til rådighed af operatørerne af de respektive netværk.

I tilfælde af anmodninger om oplysninger og håndhævelse af registreredes rettigheder påpeger vi også, at disse kan håndhæves mest effektivt hos udbyderne. Kun udbyderne har adgang til brugernes data og kan træffe passende foranstaltninger og give oplysninger direkte. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

 • Typer af behandlede data: kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: kontaktanmodninger og kommunikation; feedback (f.eks. indsamling af feedback via en onlineformular); markedsføring.
 • Retsgrundlag: Legitime interesser (art. 6, stk. 1, pkt. 1, litra f. i DSGVO).

Plugins og indlejrede funktioner og indhold

Vi integrerer funktions- og indholdselementer i vores onlinetilbud, som hentes fra deres respektive udbyderes servere (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere"). Det kan f.eks. være grafik, videoer eller bykort (i det følgende konsekvent benævnt "indhold").

Integrationen kræver altid, at tredjepartsudbyderne af dette indhold behandler brugerens IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke kunne sende indholdet til deres browser. IP-adressen er således påkrævet for visning af dette indhold eller denne funktionalitet. Vi bestræber os på kun at bruge sådant indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til levering af indholdet. Tredjepartsudbydere kan også bruge såkaldte pixel tags (usynlig grafik, også kendt som "web beacons") til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. "Pixel tags" kan bruges til at analysere oplysninger som f.eks. besøgstrafik på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og kan blandt andet indeholde tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, henvisende websteder, besøgstidspunkt og andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud samt være knyttet til sådanne oplysninger fra andre kilder.

Bemærkninger til retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brugen af tredjepartsudbydere, er det juridiske grundlag for behandlingen af data samtykke. Ellers behandles brugernes data på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne sammenhæng vil vi også gerne henvise dig til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstidspunkter); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser); inventardata (f.eks. navne, adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer).
 • Registrerede personer: Brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandlingen: levering af vores onlinetilbud og brugervenlighed; levering af kontraktmæssige tjenester og kundeservice; profiler med brugerrelaterede oplysninger (oprettelse af brugerprofiler); markedsføring.
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), opfyldelse af kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Integration af software, scripts eller rammer fra tredjepart (f.eks. jQuery): Vi integrerer software i vores onlinetilbud, som vi henter fra andre udbyderes servere (f.eks. funktionsbiblioteker, som vi bruger til præsentation eller brugervenlighed af vores onlinetilbud). I den forbindelse indsamler de respektive udbydere brugerens IP-adresse og kan behandle denne med det formål at overføre softwaren til brugerens browser og til sikkerhedsformål samt til evaluering og optimering af deres tilbud. - Vi integrerer software i vores onlinetilbud, som vi henter fra andre udbyderes servere (f.eks. funktionsbiblioteker, som vi bruger med henblik på visning eller brugervenlighed af vores onlinetilbud). I den forbindelse indsamler de respektive udbydere brugernes IP-adresse og kan behandle denne med henblik på at overføre softwaren til brugernes browser såvel som til sikkerhedsformål samt til evaluering og optimering af deres tilbud.
 • Font Awesome: Visning af skrifttyper og symboler; tjenesteudbyder: Fonticons, Inc. , 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; websted: https://fontawesome.com/; fortrolighedspolitik: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Vi integrerer skrifttyperne ("Google Fonts") fra udbyderen Google, hvorved brugerens data udelukkende bruges til at vise skrifttyperne i brugerens browser. Integrationen er baseret på vores legitime interesser i en teknisk sikker, vedligeholdelsesfri og effektiv brug af skrifttyper, deres ensartede præsentation og under hensyntagen til mulige licensbegrænsninger for deres integration; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hjemmeside: https://fonts.google.com/; privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins og indhold: Twitter-plugins og -knapper - Dette kan f.eks. omfatte indhold som billeder, videoer eller tekst og knapper, der giver brugerne mulighed for at dele indhold fra dette onlinetilbud inden for Twitter; Tjenesteudbyder: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, moderselskab: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; hjemmeside: https://twitter.com/de; privatlivspolitik: https://twitter.com/privacy, (indstillinger: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videoer: Videoindhold; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderselskab: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Hjemmeside: https://www.youtube.com; Fortrolighedspolitik: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Indstillinger for annoncedisplay: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-videoer: Videoindhold; YouTube-videoer er integreret via et særligt domæne (genkendeligt ved komponenten "youtube-nocookie") i den såkaldte "udvidede databeskyttelsestilstand", hvorved der ikke indsamles cookies om brugeraktiviteter for at personalisere videoafspilning. Ikke desto mindre kan oplysninger om brugerens interaktion med videoen (f.eks. at huske det sidste afspilningspunkt) gemmes; tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; hjemmeside: https://www.youtube.com; privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: videoindhold; tjenesteudbyder: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Vi vil gerne påpege, at Vimeo muligvis bruger Google Analytics og henviser til fortrolighedspolitikken (https://policies.google.com/privacy) samt fravalgsmulighederne for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles indstillinger for dataanvendelse til markedsføringsformål (https://adssettings.google.com/).

Ledelse, organisation og støtteværktøjer

Vi bruger tjenester, platforme og software fra andre udbydere (i det følgende benævnt "tredjepartsudbydere") med det formål at organisere, styre, planlægge og levere vores tjenester. Når vi vælger tredjepartsudbydere og deres tjenester, overholder vi de juridiske krav.

I denne forbindelse kan personoplysninger behandles og opbevares på servere hos tredjepartsleverandører. Det kan dreje sig om forskellige data, som vi behandler i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Disse data kan især omfatte stamdata og kontaktdata om brugere, data om transaktioner, kontrakter, andre processer og deres indhold.

Hvis brugere henvises til tredjepartsleverandører eller deres software eller platforme i forbindelse med kommunikation, forretning eller andre relationer med os, kan tredjepartsleverandørerne behandle brugsdata og metadata til sikkerhedsformål, serviceoptimering eller markedsføringsformål. Vi beder dig derfor om at overholde databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive tredjepartsleverandører.

Bemærkninger til retsgrundlaget: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til at bruge tredjepartsleverandører, er retsgrundlaget for behandling af data samtykke. Desuden kan deres brug være en del af vores (præ)kontraktmæssige tjenester, forudsat at brugen af tredjepartsleverandørerne er aftalt inden for disse rammer. I modsat fald behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne forbindelse vil vi også gerne henvise til oplysningerne om brugen af cookies i denne privatlivspolitik.

 • Typer af behandlede data: Inventardata (f.eks. navne, adresser); kontaktdata (f.eks. e-mail, telefonnumre); indholdsdata (f.eks. indtastninger i onlineformularer); brugsdata (f.eks. besøgte websteder, interesse for indhold, adgangstider); meta-/kommunikationsdata (f.eks. oplysninger om enheder, IP-adresser).
 • Registrerede personer: Kommunikationspartnere; brugere (f.eks. besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Retsgrundlag: samtykke (art. 6, stk. 1, p. 1, litra a. DSGVO), opfyldelse af kontrakt og anmodninger forud for kontraktindgåelse (art. 6, stk. 1, p. 1, litra b. DSGVO), legitime interesser (art. 6, stk. 1, p. 1, litra f. DSGVO).

Yderligere bemærkninger om behandlingsprocesser, procedurer og tjenester:

 • Andre tjenesteudbydere

Ændring og ajourføring af privatlivspolitikken

Vi beder dig om regelmæssigt at orientere dig om indholdet af vores privatlivspolitik. Vi tilpasser fortrolighedserklæringen, så snart ændringer i den databehandling, som vi udfører, gør det nødvendigt. Vi informerer dig, så snart ændringerne kræver en samarbejdshandling fra din side (f.eks. samtykke) eller en anden individuel meddelelse.

I det omfang vi angiver adresser og kontaktoplysninger for virksomheder og organisationer i denne databeskyttelseserklæring, beder vi dig bemærke, at adresserne kan ændre sig med tiden, og vi beder dig kontrollere oplysningerne, før du kontakter os.

De registreredes rettigheder

Som registreret har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, som især følger af artikel 15-21 i GDPR:

 • Ret til at gøre indsigelse: du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, mod behandling af personoplysninger om dig, som foretages på grundlag af artikel 3, stk. 6, stk. 1, litra e) eller f), i DSGVO; dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser. Hvis personoplysningerne om dig behandles med henblik på direkte markedsføring, har du ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig med henblik på en sådan markedsføring; dette gælder også profilering, for så vidt som den er relateret til en sådan direkte markedsføring.
 • Ret til at tilbagekalde samtykke: Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et givet samtykke.
 • Ret til information: du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende data behandles, og om oplysninger om disse data samt om yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med de retlige krav.
 • Ret til berigtigelse: du har ret til i overensstemmelse med loven at anmode om, at oplysninger om dig suppleres eller at urigtige oplysninger om dig berigtiges.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandling: I overensstemmelse med de juridiske krav har du ret til at kræve, at oplysninger om dig slettes omgående, eller alternativt i overensstemmelse med de juridiske krav at kræve begrænsning af behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage de oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format i overensstemmelse med de juridiske krav eller til at kræve, at de overføres til en anden ansvarlig part.
 • Klage til tilsynsmyndigheden: uden at det berører andre administrative eller retslige retsmidler, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller det sted, hvor den påståede overtrædelse finder sted, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger om dig er i strid med kravene i GDPR.

Definitioner

Dette afsnit giver dig et overblik over de udtryk, der anvendes i denne fortrolighedspolitik. Mange af begreberne er hentet fra loven og er primært defineret i artikel 4 i GDPR. De juridiske definitioner er bindende. De følgende forklaringer er derimod primært beregnet til at lette forståelsen. Begreberne er sorteret alfabetisk.

 • Sporing af affilierede virksomheder: I forbindelse med affiliate tracking logges links, ved hjælp af hvilke de linkende websteder henviser brugerne til websteder med produkt- eller andre tilbud. Operatørerne af de respektive link-websteder kan modtage en provision, hvis brugerne følger disse såkaldte affiliate-links og efterfølgende benytter sig af tilbuddene (f.eks. køber varer eller benytter sig af tjenester). Til dette formål er det nødvendigt for udbyderne at kunne spore, om brugere, der er interesserede i bestemte tilbud, efterfølgende benytter sig af dem på foranledning af affiliate-links. Det er derfor nødvendigt for funktionaliteten af affiliate links, at de suppleres med visse værdier, som bliver en del af linket eller gemmes andetsteds, f.eks. i en cookie. Værdierne omfatter især kildewebstedet (referrer), tidspunktet, en online-identifikator for operatøren af det websted, hvor affiliate-linket er placeret, en online-identifikator for det pågældende tilbud, en online-identifikator for brugeren samt sporingsspecifikke værdier, som f.eks. reklamemedie-ID, affiliate-ID og kategoriseringer.
 • Omregningsmåling: Konverteringsmåling (også kaldet "visit action evaluation") er en metode, der bruges til at bestemme effektiviteten af markedsføringstiltag. Dette gøres normalt ved at gemme en cookie på brugernes enheder på de websteder, hvor markedsføringshandlingerne finder sted, og derefter hente den igen på målwebstedet. Det giver os f.eks. mulighed for at spore, om de annoncer, vi har placeret på andre hjemmesider, har været en succes.
 • Personlige oplysninger: Ved "personoplysninger" forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "den registrerede"); en identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved hjælp af en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator (f.eks. en cookie) eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • Profiler med brugerrelaterede oplysninger: Behandlingen af "profiler med brugerrelaterede oplysninger", eller kort sagt "profiler", omfatter enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge sådanne personoplysninger til at analysere, evaluere eller forudsige visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person (afhængigt af typen af profilering kan dette omfatte forskellige oplysninger om demografi, adfærd og interesser, såsom interaktion med websteder og deres indhold osv. Cookies og web beacons bruges ofte til profileringsformål.
 • Måling af rækkevidde: Rækkeviddemåling (også kendt som webanalyse) bruges til at evaluere strømmen af besøgende til et onlinetilbud og kan omfatte de besøgendes adfærd eller interesser i bestemte oplysninger, f.eks. hjemmesidens indhold. Ved hjælp af rækkeviddeanalyse kan hjemmesideejere f.eks. se, på hvilket tidspunkt besøgende besøger deres hjemmeside, og hvilket indhold de er interesserede i. Det giver dem f.eks. mulighed for bedre at tilpasse indholdet på hjemmesiden til de besøgendes behov. I forbindelse med rækkeviddeanalyse bruges pseudonyme cookies og web beacons ofte til at genkende tilbagevendende besøgende og dermed opnå mere præcise analyser af brugen af et onlinetilbud.
 • Remarketing: "Remarketing" eller "retargeting" er, når det f.eks. til reklameformål noteres, hvilke produkter en bruger var interesseret i på en hjemmeside for at minde brugeren om disse produkter på andre hjemmesider, f.eks. i reklamer.
 • Controller: "Dataansvarlig" betyder den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger.
 • Behandling: "Behandling" betyder enhver operation eller række af operationer, der udføres på personlige data, uanset om det sker automatisk eller ej. Begrebet er bredt og omfatter stort set enhver håndtering af data, hvad enten det drejer sig om indsamling, evaluering, opbevaring, transmission eller sletning.
 • Målgruppedannelse: Målgruppedannelse (eller "custom audiences") er, når målgrupper bestemmes til reklameformål, f.eks. visning af reklamer. Baseret på en brugers interesse for bestemte produkter eller emner på internettet kan det f.eks. konkluderes, at denne bruger er interesseret i reklamer for lignende produkter eller den onlinebutik, hvor brugeren har set produkterne. Til gengæld taler vi om "lookalike audiences" (eller lignende målgrupper), når det indhold, der anses for passende, vises til brugere, hvis profiler eller interesser formodentlig svarer til de brugere, som profilerne blev dannet for. Cookies og web beacons bruges generelt til at oprette Custom Audiences og Lookalike Audiences.

Tysk version oprettet med "Datenschutz-Generator.de" - Tak! RA Dr.Schwenke