Tietosuojakäytäntö

Seuraavalla tietosuojaselosteella haluamme kertoa sinulle, minkälaisia henkilötietojasi (jäljempänä lyhyesti myös "tiedot") käsittelemme, mihin tarkoituksiin ja missä laajuudessa. Tietosuojaseloste koskee kaikkea suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä sekä osana palveluidemme tarjoamista että erityisesti verkkosivustoillamme, mobiilisovelluksissa ja ulkoisissa verkkoesityksissä, kuten sosiaalisen median profiileissamme (jäljempänä yhdessä "verkkotarjous"). Käsittelemme henkilötietojasi Georgian henkilötietojen suojaa koskevan lain 5 artiklan ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan perusteella.

Vastuullinen

SilkRoot LLC
Adžaran autonominen tasavalta
Georgia Georgia

Sähköpostiosoite
SECURE@ silkroot.io

Kansainväliset puhelut
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Henkilötietojen suojaa koskeva Georgian laki

Jos käyttäjä on antanut suostumuksensa tietojen käsittelyyn, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on tietosuojalainsäädännön art. Georgian henkilötietolain 5 artikla

Sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö sinua koskevia tietoja, ja saada tietoja tällaisista tiedoista sekä lisätietoja ja kopioita tiedoista tietosuojasäännösten mukaisesti. 15 artiklan mukaisesti.

Sinulla on oikeus, Art. 15 artiklan mukaisesti pyytää, että sinua koskevia tietoja täydennetään tai että sinua koskevat virheelliset tiedot korjataan.

Artiklan mukaisesti. Georgian henkilötietolain 15 §:n mukaisesti sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat tiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.

Sinulla on oikeus vastustaa käsittelyä Art. Georgian henkilötietolain 25 §:n mukaisesti.

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle tietosuojasäännösten 2 artiklan mukaisesti. Georgian henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

 

EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS

Yleiskatsaus käsittelytoimiin

Seuraavassa yleiskatsauksessa esitetään yhteenveto käsiteltävistä tietotyypeistä ja niiden käsittelyn tarkoituksista sekä viitataan rekisteröityihin.

Käsiteltävät tietotyypit

 • Varastotiedot
 • Maksutiedot
 • Yhteystiedot
 • Sisältötiedot
 • Sopimustiedot
 • Käyttötiedot
 • Meta-/tiedonsiirtotiedot

Rekisteröityjen ryhmät

 • Asiakkaat
 • Asianomaiset osapuolet
 • Viestintäkumppanit
 • Käyttäjät
 • Yritys- ja sopimuskumppanit
 • Oppilaat/ opiskelijat/ osallistujat

Käsittelyn tarkoitukset

 • Sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Yhteydenottopyynnöt ja viestintä.
 • Turvatoimet.
 • Kantaman mittaus.
 • Toimisto- ja organisaatiomenettelyt.
 • Uudelleenmarkkinointi.
 • Muuntomittaus.
 • Affiliate-seuranta.
 • Tiedustelujen hallinnointi ja niihin vastaaminen.
 • Palaute.
 • Markkinointi.
 • Profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja.
 • Yleisön rakentaminen.
 • Verkkotarjontamme tarjoaminen ja käyttäjäystävällisyys.

Asiaa koskevat oikeusperustat

Alla on yleiskatsaus DSGVO:n oikeusperustoihin, joiden perusteella käsittelemme henkilötietoja. Huomaa, että GDPR:n säännösten lisäksi asuin- tai kotimaassasi tai asuin- tai kotipaikkamaassamme voidaan soveltaa kansallisia tietosuojasäännöksiä. Lisäksi, jos yksittäistapauksissa on tarpeen soveltaa tarkempia oikeusperustoja, ilmoitamme niistä tietosuojaselosteessa.

 • Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta) - Rekisteröity on antanut suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn tiettyä tarkoitusta tai tiettyjä tarkoituksia varten.
 • Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät pyynnöt (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta) - Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai rekisteröidyn pyynnöstä toteutettavien sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi.
 • Lakisääteinen velvoite (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta) - Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta) - Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojaamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista, syrjäyttävät nämä edut.

Turvatoimet

Toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet lain mukaisesti ottaen huomioon tekniikan tason, toteutuskustannukset ja käsittelyn luonteen, laajuuden, olosuhteet ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvan uhan erilaiset esiintymistodennäköisyydet ja laajuuden varmistaaksemme riskiin nähden asianmukaisen suojan tason.

Toimenpiteisiin kuuluu erityisesti tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaaminen valvomalla fyysistä ja sähköistä pääsyä tietoihin sekä pääsyä tietoihin, niiden syöttämistä, luovuttamista, saatavuuden varmistamista ja erottelua. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan rekisteröityjen oikeuksien käyttäminen, tietojen poistaminen ja vastaaminen tietojen vaarantumiseen. Lisäksi otamme henkilötietojen suojan huomioon jo laitteistojen, ohjelmistojen ja menettelyjen kehittämisessä tai valinnassa tietosuojaperiaatteen mukaisesti, tekniikan suunnittelussa ja tietosuojaa edistävien oletusasetusten avulla.

SSL-salaus (https): Käytämme SSL-salausta suojataksemme verkkotarjouksemme kautta siirrettyjä tietojasi. Tunnistat tällaiset salatut yhteydet selaimesi osoiterivillä olevasta etuliitteestä https://.

Henkilötietojen toimittaminen

Henkilötietoja käsitellessämme saattaa käydä niin, että tietoja siirretään tai luovutetaan muille elimille, yrityksille, oikeudellisesti itsenäisille organisaatioyksiköille tai henkilöille. Näiden tietojen vastaanottajia voivat olla esimerkiksi tietotekniikkatehtäviä hoitavat palveluntarjoajat tai verkkosivustoon integroitujen palvelujen ja sisällön tarjoajat. Tällaisissa tapauksissa noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia ja teemme erityisesti asianmukaisia sopimuksia tai sopimuksia, jotka palvelevat tietojesi suojaamista tietojesi vastaanottajien kanssa.

Tiedonsiirto organisaation sisällä: Voimme siirtää henkilötietoja organisaatiomme muille yksiköille tai antaa niille pääsyn näihin tietoihin. Jos tämä siirto tapahtuu hallinnollisiin tarkoituksiin, tietojen siirto perustuu oikeutettuihin liiketoiminta- ja operatiivisiin etuihimme tai se tehdään, jos se on tarpeen sopimuksiin liittyvien velvoitteidemme täyttämiseksi tai jos meillä on rekisteröityjen suostumus tai laillinen lupa.

Tietojen käsittely kolmansissa maissa

Jos käsittelemme tietoja kolmannessa maassa (eli Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella) tai jos käsittely tapahtuu kolmannen osapuolen palvelujen käytön yhteydessä tai tietojen luovuttamisen tai siirtämisen yhteydessä muille henkilöille, yhteisöille tai yrityksille, tämä tapahtuu vain lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.

Jollei nimenomaisesta suostumuksesta tai sopimuksen tai lain edellyttämästä siirrosta muuta johdu, käsittelemme tai käsittelemme tietoja vain sellaisissa kolmansissa maissa, joissa on tunnustettu tietosuojan taso, sopimusvelvoite EU:n komission niin sanottujen vakiosuojalausekkeiden avulla, sertifioinnit tai sitovat sisäiset tietosuojasäännökset (DSGVO 44-49 artikla, EU:n komission tietosivu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Tietojen poistaminen

Käsittelemämme tiedot poistetaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti heti, kun niiden käsittelyyn annetut suostumukset peruutetaan tai muut luvat lakkaavat olemasta voimassa (esim. jos näiden tietojen käsittelyn tarkoitus on lakannut olemasta voimassa tai ne eivät ole enää tarpeellisia tarkoitukseen).

Jos tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittely rajoitetaan näihin tarkoituksiin. Toisin sanoen tiedot suojataan eikä niitä käsitellä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esimerkiksi tietoja, jotka on säilytettävä kauppa- tai verolainsäädännön vuoksi tai joiden säilyttäminen on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi.

Tietosuojailmoituksissamme voi olla myös lisätietoja tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta, jotka ovat etusijalla kyseisiin käsittelytoimiin nähden.

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tai muita muistilappuja, jotka tallentavat tietoja päätelaitteisiin ja lukevat tietoja päätelaitteista. Evästeet tallentavat esimerkiksi käyttäjätilin kirjautumistilanteen, verkkokaupan ostoskorin sisällön, verkkotarjouksen käytetyn sisällön tai käytetyt toiminnot. Evästeitä voidaan käyttää myös erilaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi verkkotarjousten toiminnallisuuden, turvallisuuden ja mukavuuden parantamiseen sekä kävijävirtoja koskevien analyysien laatimiseen.

Suostumusta koskevat huomautukset: Käytämme evästeitä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Sen vuoksi hankimme käyttäjiltä etukäteen suostumuksen, paitsi jos laki ei edellytä sitä. Suostumusta ei tarvita erityisesti silloin, kun tietojen, myös evästeiden, tallentaminen ja lukeminen on ehdottoman välttämätöntä, jotta käyttäjälle voidaan tarjota telemediapalvelu (eli verkkopalvelumme), jota hän on nimenomaisesti pyytänyt. Peruutettavissa oleva suostumus ilmoitetaan käyttäjille selkeästi, ja se sisältää tiedot evästeiden käytöstä.

Huomautuksia tietosuojalainsäädännön mukaisista oikeusperustoista: Tietosuojalainsäädännön mukainen oikeusperusta, jonka perusteella käsittelemme käyttäjien henkilötietoja evästeiden avulla, riippuu siitä, pyydämmekö käyttäjiltä suostumusta. Jos käyttäjät antavat suostumuksensa, heidän tietojensa käsittelyn oikeusperusta on heidän ilmoittamansa suostumus. Muussa tapauksessa evästeiden avulla käsiteltyjä tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (esim. verkkotarjontamme liiketoiminnassa ja sen käytettävyyden parantamisessa) tai, jos tämä tapahtuu sopimusvelvoitteidemme täyttämisen yhteydessä, jos evästeiden käyttö on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi. Selvitämme tämän tietosuojakäytännön yhteydessä tai suostumus- ja käsittelymenettelyjemme yhteydessä, mihin tarkoituksiin käsittelemme evästeitä.

Varastoinnin kesto: Tallennuksen keston osalta evästeet voidaan jakaa seuraaviin tyyppeihin:

 • Väliaikaiset evästeet (myös istuntoevästeet): Väliaikaiset evästeet poistetaan viimeistään sen jälkeen, kun käyttäjä on poistunut verkkotarjouksesta ja sulkenut päätelaitteensa (esim. selaimen tai mobiilisovelluksen).
 • Pysyvät evästeet: Pysyvät evästeet säilyvät tallessa myös sen jälkeen, kun päätelaite on suljettu. Esimerkiksi kirjautumistila voidaan tallentaa tai haluttu sisältö voidaan näyttää suoraan, kun käyttäjä vierailee verkkosivustolla uudelleen. Samoin evästeiden avulla kerättyjä käyttäjätietoja voidaan käyttää tavoittavuuden mittaamiseen. Ellemme anna käyttäjille nimenomaista tietoa evästeiden tyypistä ja säilytysajasta (esimerkiksi osana suostumuksen hankkimista), käyttäjien on oletettava, että evästeet ovat pysyviä ja että niiden säilytysaika voi olla jopa kaksi vuotta.

Yleistä tietoa peruuttamisesta ja vastustamisesta (opt-out): Käyttäjät voivat milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ja myös vastustaa käsittelyä art. 21 DSGVO:n mukaisesti (lisätietoja vastustamisesta annetaan osana tätä tietosuojakäytäntöä). Käyttäjät voivat myös ilmoittaa vastalauseestaan selaimensa asetusten avulla.

Yrityspalvelut

Käsittelemme sopimus- ja liikekumppaneidemme, esim. asiakkaiden ja sidosryhmien (jäljempänä yhdessä "sopimuskumppanit") tietoja sopimus- ja vastaavien oikeussuhteiden sekä niihin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja sopimuskumppaneiden kanssa tapahtuvan (tai ennen sopimuksen tekemistä tapahtuvan) viestinnän yhteydessä, esim. kyselyihin vastaamiseksi.

Käsittelemme näitä tietoja sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi. Tähän sisältyvät erityisesti velvoitteet tarjota sovittuja palveluja, mahdolliset päivitysvelvoitteet sekä korjaustoimenpiteet takuu- ja muiden palveluhäiriöiden yhteydessä. Lisäksi käsittelemme tietoja suojellaksemme oikeuksiamme ja näihin velvoitteisiin ja yrityksen organisaatioon liittyviä hallinnollisia tehtäviä varten. Lisäksi käsittelemme tietoja asianmukaisen ja liiketoiminnan hallintaan liittyvien oikeutettujen etujemme perusteella sekä turvatoimien toteuttamiseksi, jotta voimme suojella sopimuskumppaneitamme ja liiketoimintaamme niiden tietojen, salaisuuksien, tietojen ja oikeuksien väärinkäytöltä, vaarantamiselta (esim. tietoliikenne-, kuljetus- ja muiden apupalvelujen sekä alihankkijoiden, pankkien, vero- ja oikeudellisten neuvonantajien, maksupalveluntarjoajien tai veroviranomaisten osallistumista varten). Luovutamme sopimuskumppaneiden tietoja kolmansille osapuolille sovellettavan lainsäädännön puitteissa vain siinä määrin kuin se on tarpeen edellä mainittuja tarkoituksia varten tai oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Sopimuskumppaneille ilmoitetaan tämän tietosuojaselosteen puitteissa muista käsittelymuodoista, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Ilmoitamme sopimuskumppaneille, mitä tietoja tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ennen tietojen keräämistä tai sen aikana, esimerkiksi verkkolomakkeissa, erityismerkinnöin (esim. värein) tai symbolein (esim. tähdillä tai vastaavilla) tai henkilökohtaisesti.

Poistamme tiedot lakisääteisten takuu- ja vastaavien velvoitteiden päätyttyä eli yleensä 4 vuoden kuluttua, paitsi jos tietoja säilytetään asiakastilillä, esim. niin kauan kuin niitä on säilytettävä lakisääteisistä arkistointisyistä (esim. verotusta varten yleensä 10 vuotta). Poistamme tiedot, jotka sopimuskumppani on luovuttanut meille osana tilausta, tilauksen eritelmien mukaisesti, yleensä tilauksen päättymisen jälkeen.

Siltä osin kuin käytämme kolmannen osapuolen palveluntarjoajia tai alustoja palveluidemme tarjoamiseen, käyttäjien ja palveluntarjoajien väliseen suhteeseen sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tai alustan ehtoja ja tietosuojailmoituksia.

Taloudelliset analyysit ja markkinatutkimukset

Liiketoiminnallisista syistä ja voidaksemme tunnistaa markkinasuuntauksia, sopimuskumppaneiden ja käyttäjien toiveita analysoimme tietoja, joita meillä on liiketoimista, sopimuksista, kyselyistä jne., jolloin rekisteröityjen ryhmään voivat kuulua sopimuskumppanit, asianomaiset osapuolet, asiakkaat, vierailijat ja verkkotarjontamme käyttäjät.
Analyysejä tehdään liiketoiminnan arviointia, markkinointia ja markkinatutkimusta varten (esim. ominaisuuksiltaan erilaisten asiakasryhmien määrittämiseksi). Tällöin voimme, jos se on mahdollista, ottaa huomioon rekisteröityneiden käyttäjien profiilit ja heidän tietonsa esimerkiksi käytetyistä palveluista. Analyysit palvelevat ainoastaan meitä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, elleivät ne ole anonyymejä analyysejä, joissa on tiivistettyjä eli anonymisoituja arvoja. Lisäksi otamme huomioon käyttäjien yksityisyyden ja käsittelemme tietoja analyysitarkoituksiin mahdollisimman pseudonyymisti ja mahdollisuuksien mukaan anonyymisti (esim. tiivistettyinä tietoina).

Myymälä ja sähköinen kaupankäynti

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja, jotta he voivat valita, ostaa tai tilata valitsemansa tuotteet, tavarat ja niihin liittyvät palvelut sekä maksaa ja toimittaa tai suorittaa ne. Jos se on tarpeen tilauksen toteuttamiseksi, käytämme palveluntarjoajia, erityisesti posti-, huolinta- ja kuljetusyrityksiä, suorittamaan toimituksen tai toteuttamisen asiakkaillemme. Maksutapahtumien käsittelyyn käytämme pankkien ja maksupalveluntarjoajien palveluja. Tarvittavat tiedot yksilöidään sellaisiksi tilauksen tai vastaavan hankintaprosessin yhteydessä, ja ne sisältävät toimitusta tai toimitusta ja laskutusta varten tarvittavat tiedot sekä yhteystiedot, jotta mahdolliset neuvottelut voidaan käydä.

Viraston palvelut

Käsittelemme asiakkaidemme tietoja osana sopimusperusteisia palveluitamme, joita voivat olla esimerkiksi konseptuaalinen ja strateginen konsultointi, kampanjasuunnittelu, ohjelmistojen ja suunnittelun kehittäminen/konsultointi tai ylläpito, kampanjoiden ja prosessien toteuttaminen, käsittely, palvelinten ylläpito, data-analyysi/konsultointipalvelut ja koulutuspalvelut.

Koulutuspalvelut

Käsittelemme koulutuspalveluihimme osallistujien (joita kutsutaan yhtenäisesti "koulutettaviksi") tietoja, jotta voimme tarjota heille koulutuspalveluita. Tässä yhteydessä käsiteltävät tiedot, niiden käsittelyn luonne, laajuus, tarkoitus ja tarpeellisuus määräytyvät taustalla olevan sopimus- ja koulutussuhteen mukaan. Käsittelymuotoihin kuuluu myös palveluidemme ja opettajien suoritusten arviointi ja arviointi.

Toimintamme aikana saatamme käsitellä myös erityisiä tietoryhmiä, erityisesti harjoittelijoiden ja opiskelijoiden terveyttä koskevia tietoja sekä tietoja, joista käy ilmi etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset tai aatteelliset vakaumukset. Tätä varten hankimme tarvittaessa harjoittelijoiden nimenomaisen suostumuksen, ja muutoin käsittelemme erityisiä tietoryhmiä vain, jos se on tarpeen koulutuspalvelujen tarjoamiseksi, terveydenhuoltoa, sosiaalista suojelua tai harjoittelijoiden elintärkeiden etujen suojelua varten.

Jos se on tarpeen sopimuksemme täyttämiseksi, elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai lain vaatimuksesta tai jos meillä on harjoittelijoiden suostumus, luovutamme tai siirrämme harjoittelijoiden tietoja kolmansille osapuolille tai edustajille, kuten viranomaisille tai tietotekniikka-, toimisto- tai vastaaville palveluille, ammattilainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

 • Käsiteltävät tietotyypit: varastotiedot (esim. nimet, osoitteet); maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, liike- ja sopimuskumppanit, oppilaat/ opiskelijat/ osallistujat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: sopimusperusteisten palvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen; turvatoimet; yhteydenottopyynnöt ja viestintä; toimisto- ja organisaatiomenettelyt; pyyntöjen hallinnointi ja niihin vastaaminen; konversiomittaus (markkinointitoimien tehokkuuden mittaaminen); profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Oikeudelliset perusteet: sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta); lakisääteinen velvoite (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta).

Verkkoalustojen käyttö tarjous- ja myyntitarkoituksiin

Tarjoamme palveluitamme muiden palveluntarjoajien ylläpitämillä verkkoalustoilla. Tässä yhteydessä meidän tietosuojailmoitustemme lisäksi sovelletaan kyseisten alustojen tietosuojailmoituksia. Tämä koskee erityisesti maksuprosessin suorittamista ja menettelyjä, joita käytetään alustoilla tavoittavuuden mittaamiseen ja kiinnostukseen perustuvaan markkinointiin.

 • Käsiteltävät tietotyypit: varastotiedot (esim. nimet, osoitteet); maksutiedot (esim. pankkiyhteystiedot, laskut, maksuhistoria); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Tietojen kohteet: Asiakkaat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Oikeudelliset perusteet: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Amazon: Verkkokaupan markkinapaikka; Palveluntarjoaja: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. ja Amazon Media EU S.à.r.l., kaikki neljä osoitteessa 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ja Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Saksa (yhdessä "Amazon Europe"), emoyhtiö: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; verkkosivusto: https://www.amazon.de/; tietosuojakäytäntö: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Verkkokaupan markkinapaikka; palveluntarjoaja: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Sveitsi; verkkosivusto: https://www.ebay.de/; tietosuojakäytäntö: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Verkkokaupan markkinapaikka; Palveluntarjoaja: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Saksa ; verkkosivusto: https://www.rakuten.de/; tietosuojaseloste: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Verkkopalvelun ja web-hostingin tarjoaminen

Jotta voimme tarjota verkkotarjouksemme turvallisesti ja tehokkaasti, käytämme yhden tai useamman web-hosting-palveluntarjoajan palveluja, joiden palvelimilta (tai niiden hallinnoimilta palvelimilta) verkkotarjousta voidaan käyttää. Näihin tarkoituksiin voimme käyttää infrastruktuuri- ja alustapalveluja, laskentakapasiteettia, tallennustilaa ja tietokantapalveluja sekä tietoturvapalveluja ja teknisiä ylläpitopalveluja.

Isännöintitarjouksen tarjoamisen yhteydessä käsiteltäviin tietoihin voivat sisältyä kaikki verkkotarjouksemme käyttäjiin liittyvät tiedot, jotka syntyvät käytön ja viestinnän yhteydessä. Näihin tietoihin kuuluvat säännöllisesti IP-osoite, jota tarvitaan verkkotarjousten sisällön toimittamiseksi selaimille, sekä kaikki verkkotarjouksemme sisällä tai verkkosivustoilta tehdyt merkinnät.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät); Käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivut, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); Meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen; sopimusperusteisten palvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Käyttötietojen ja lokitiedostojen kerääminen: me itse (tai web-hosting-palveluntarjoajamme) keräämme tietoja jokaisesta palvelimen käyttökerrasta (ns. palvelinlokitiedostot). Palvelimen lokitiedostot voivat sisältää verkkosivujen ja tiedostojen osoitteen ja nimen, joihin on menty, käyttöpäivän ja -ajan, siirretyn tiedon määrän, ilmoituksen onnistuneesta käytöstä, selaimen tyypin ja version, käyttäjän käyttöjärjestelmän, viittaus-URL-osoitteen (aiemmin vierailtu sivu) sekä yleensä IP-osoitteet ja pyynnön esittäneen palveluntarjoajan. Palvelimen lokitiedostoja voidaan käyttää toisaalta turvallisuustarkoituksiin, esimerkiksi palvelimen ylikuormituksen estämiseksi (erityisesti väärinkäytösten, niin sanottujen DDoS-hyökkäysten, yhteydessä) ja toisaalta palvelimien käytön ja vakauden varmistamiseksi; tietojen poistaminen: Lokitiedostojen tiedot säilytetään enintään 30 päivän ajan ja poistetaan tai anonymisoidaan sen jälkeen. Tietoja, joiden säilyttämistä jatkossa tarvitaan todistelutarkoituksiin, ei poisteta, kunnes kyseisen tapahtuman lopullinen selvitys on saatu.
 • Sisällönjakeluverkko: Käytämme sisällönjakeluverkkoa (CDN). CDN on palvelu, jonka avulla verkkotarjouksen sisältö, erityisesti suuret mediatiedostot, kuten grafiikka tai ohjelmasarjat, voidaan toimittaa nopeammin ja turvallisemmin Internetin kautta yhdistettyjen alueellisesti hajautettujen palvelimien avulla.
 • WordPress.com: Hosting-alusta blogeille / verkkosivustoille; Palveluntarjoaja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Yhdysvallat; Verkkosivusto: https://wordpress.com; Tietosuojakäytäntö: https://automattic.com/de/privacy/; Sopimus tilausten käsittelystä: päätetty palveluntarjoajan kanssa: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogit ja julkaisumedia

Käytämme blogeja tai vastaavia verkkoviestintä- ja julkaisuvälineitä (jäljempänä "julkaisuväline"). Lukijoiden tietoja käsitellään julkaisuvälineen tarkoituksiin vain siinä määrin kuin se on tarpeen sen esittämiseksi sekä kirjoittajien ja lukijoiden väliseksi viestinnäksi tai turvallisuussyistä. Muilta osin viitataan tämän tietosuojaselosteen yhteydessä annettuihin tietoihin julkaisuvälineemme kävijöiden käsittelystä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin); käyttötiedot (esim. käytetyt verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet); sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: sopimusperusteisten palveluiden ja asiakaspalvelun tarjoaminen; palautteen antaminen (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella); verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen; turvallisuustoimenpiteet; hallinto ja kyselyihin vastaaminen.
 • Oikeudelliset perusteet: sopimuksen täytäntöönpano ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Kommentit ja panokset: Kun käyttäjät jättävät kommentteja tai muita kommentteja, heidän IP-osoitteensa voidaan tallentaa oikeutettujen etujemme perusteella. Tämä tehdään turvallisuutemme vuoksi siltä varalta, että joku jättää kommentteihin ja viesteihin lainvastaista sisältöä (loukkauksia, kiellettyä poliittista propagandaa jne.). Tässä tapauksessa meitä itseämme voidaan asettaa syytteeseen kommentista tai viestistä, ja siksi olemme kiinnostuneita kirjoittajan henkilöllisyydestä. Lisäksi pidätämme oikeuden käsitellä käyttäjien tietoja oikeutettujen etujemme perusteella roskapostin havaitsemiseksi. Saman oikeusperustan nojalla pidätämme oikeuden tallentaa käyttäjien IP-osoitteet kyselytutkimusten osalta niiden keston ajaksi ja käyttää evästeitä moninkertaisten äänestysten välttämiseksi. Säilytämme kommenttien ja kannanottojen yhteydessä annetut henkilötiedot, mahdolliset yhteystiedot ja verkkosivuston tiedot sekä sisältöön liittyvät tiedot pysyvästi, kunnes käyttäjä vastustaa niitä.
 • WordPress-hymiöiden ja hymiöiden haku: WordPress-hymiöiden ja hymiöiden haku - WordPress-blogissamme käytetään graafisia hymiöitä (tai hymiöitä), eli pieniä tunteita ilmaisevia graafisia tiedostoja, ulkoisilta palvelimilta saatujen sisältöelementtien tehokkaaseen integrointiin. Palvelinten tarjoajat keräävät käyttäjien IP-osoitteet. Tämä on tarpeen, jotta emojitiedostot voidaan välittää käyttäjien selaimille; palveluntarjoaja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; verkkosivusto: https://automattic.com; tietosuojakäytäntö: https://automattic.com/privacy.
 • Profiilikuvat Gravatarista: Profiilikuvat - Käytämme Gravatar-palvelua verkkotarjonnassamme ja erityisesti blogissa. Gravatar on palvelu, jossa käyttäjät voivat rekisteröityä ja tallentaa profiilikuvansa ja sähköpostiosoitteensa. Jos käyttäjät jättävät viestejä tai kommentteja muihin verkkopalveluihin (erityisesti blogeihin) käyttämällä sähköpostiosoitettaan, heidän profiilikuvansa voidaan näyttää viestien tai kommenttien vieressä. Tätä tarkoitusta varten käyttäjien antama sähköpostiosoite lähetetään Gravatarille salatussa muodossa, jotta voidaan tarkistaa, onko käyttäjälle tallennettu profiilikuva. Tämä on sähköpostiosoitteen siirtämisen ainoa tarkoitus. Sitä ei käytetä muihin tarkoituksiin, vaan se poistetaan sen jälkeen. Gravatarin käyttö perustuu oikeutettuihin etuihimme, sillä käytämme Gravataria tarjotaksemme viestien ja kommenttien kirjoittajille mahdollisuuden personoida viestinsä profiilikuvalla. Kuvia näyttämällä Gravatar saa käyttäjien IP-osoitteen, sillä se on tarpeen selaimen ja verkkopalvelun välisessä viestinnässä. Jos käyttäjät eivät halua, että heidän Gravatarissa olevaan sähköpostiosoitteeseensa liittyvä käyttäjäkuva näkyy kommenteissa, heidän on käytettävä kommentointiin sähköpostiosoitetta, joka ei ole Gravatarissa. Huomautamme myös, että on myös mahdollista käyttää anonyymiä sähköpostiosoitetta tai ei lainkaan sähköpostiosoitetta, jos käyttäjät eivät halua, että heidän sähköpostiosoitteensa lähetetään Gravatariin. Käyttäjät voivat estää tietojen lähettämisen kokonaan olemalla käyttämättä kommentointijärjestelmäämme; palveluntarjoaja: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, Yhdysvallat; verkkosivusto: https://automattic.com; tietosuojakäytäntö: https://automattic.com/privacy.

Yhteydenotot ja kyselyjen hallinta

Kun meihin otetaan yhteyttä (esim. yhteydenottolomakkeen, sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median kautta) sekä olemassa olevien käyttäjä- ja liikesuhteiden yhteydessä, tiedustelijoiden tietoja käsitellään siinä määrin kuin on tarpeen yhteydenottopyyntöihin ja pyydettyihin toimenpiteisiin vastaamiseksi.

Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen sekä yhteydenotto- ja kyselytietojen hallinnointi sopimus- tai esisopimussuhteiden yhteydessä tapahtuu sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai (esi)sopimusperusteisiin kyselyihin vastaamiseksi ja muutoin oikeutettujen etujen perusteella, jotka liittyvät kyselyihin vastaamiseen ja käyttäjä- tai liikesuhteiden ylläpitämiseen.

 • Käsiteltävät tietotyypit: inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sisältötiedot (esim. verkkolomakkeiden merkinnät).
 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit.
 • Käsittelyn tarkoitukset: yhteydenottopyynnöt ja viestintä; sopimuspalvelujen tarjoaminen ja asiakaspalvelu.
 • Oikeusperusta: Sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät tiedustelut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta); lakisääteinen velvoite (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan c alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

Yhteydenottolomake: Jos käyttäjät ottavat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeemme, sähköpostin tai muiden viestintäkanavien kautta, käsittelemme tässä yhteydessä meille toimitettuja tietoja ilmoitetun pyynnön käsittelyä varten. Tätä tarkoitusta varten käsittelemme henkilötietoja sopimusta edeltävien ja sopimusperusteisten liikesuhteiden yhteydessä, sikäli kuin se on tarpeen niiden täyttämiseksi, ja muutoin oikeutettujen etujemme perusteella sekä viestintäkumppaneiden etujen perusteella, jotka liittyvät pyyntöihin vastaamiseen, ja lakisääteisten säilyttämisvelvollisuuksiemme perusteella.

Web-analyysi, seuranta ja optimointi

Web-analytiikkaa (jota kutsutaan myös "tavoittavuuden mittaamiseksi") käytetään verkkotarjontamme kävijävirtojen arvioimiseen, ja se voi sisältää kävijöiden käyttäytymistä, kiinnostuksen kohteita tai demografisia tietoja, kuten ikää tai sukupuolta, pseudonyyminä arvona. Saavutettavuusanalyysin avulla voimme esimerkiksi tunnistaa, mihin aikaan verkkotarjoustamme tai sen toimintoja tai sisältöä käytetään useimmin tai se houkuttelee uudelleenkäyttöön. Samoin voimme ymmärtää, mitkä alueet tarvitsevat optimointia.

Web-analytiikan lisäksi saatamme käyttää myös testausmenetelmiä esimerkiksi testataksemme ja optimoidaksemme verkkotarjontamme tai sen osien eri versioita.

Jollei jäljempänä toisin mainita, näitä tarkoituksia varten voidaan luoda profiileja eli käyttöprosessia koskevia yhteenvetotietoja, ja tietoja voidaan tallentaa selaimeen tai päätelaitteeseen ja lukea niistä. Kerättyihin tietoihin kuuluvat erityisesti vierailtu verkkosivusto ja siellä käytetyt elementit sekä tekniset tiedot, kuten käytetty selain, käytetty tietokonejärjestelmä ja tiedot käyttöajoista. Jos käyttäjät ovat hyväksyneet sijaintitietojensa keräämisen meiltä tai käyttämiemme palvelujen tarjoajilta, myös sijaintitietoja voidaan käsitellä.

Myös käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan. Käyttäjien suojaamiseksi käytämme kuitenkin IP-peittämismenettelyä (eli pseudonymisointia lyhentämällä IP-osoitetta). Yleensä verkkoanalyysin, A/B-testien ja optimoinnin yhteydessä ei tallenneta käyttäjien selkeitä tietoja (kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä) vaan pseudonyymejä. Tämä tarkoittaa, että me ja käytettyjen ohjelmistojen tarjoajat emme tiedä käyttäjien todellista henkilöllisyyttä, vaan ainoastaan heidän profiileihinsa tallennetut tiedot, joita käytetään kyseisiä menettelyjä varten.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: tavoittavuuden mittaaminen (esim. kävijätilastot, palaavien kävijöiden tunnistaminen); profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen).
 • Turvatoimet: IP-peittäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Google Analytics: web-analytiikka, tavoittavuuden mittaus sekä käyttäjävirtojen mittaus; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtämiseksi kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Verkkomarkkinointi

Käsittelemme henkilötietoja verkkomarkkinointitarkoituksiin, joihin voi kuulua erityisesti mainostilan markkinointi tai mainos- ja muun sisällön (yhdessä "sisältö") näyttäminen potentiaalisten käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella ja sen tehokkuuden mittaaminen.

Näitä tarkoituksia varten luodaan niin sanottuja käyttäjäprofiileja, jotka tallennetaan tiedostoon (niin sanottu "eväste"), tai käytetään vastaavia menettelyjä, joiden avulla tallennetaan edellä mainitun sisällön esittämisen kannalta olennaiset tiedot käyttäjästä. Näihin tietoihin voi sisältyä esimerkiksi katsottu sisältö, vierailtu verkkosivusto, käytetyt verkkoverkot, mutta myös viestintäkumppanit ja tekniset tiedot, kuten käytetty selain, käytetty tietokonejärjestelmä sekä tiedot käyttöajoista ja käytetyistä toiminnoista. Jos käyttäjät ovat antaneet suostumuksensa sijaintitietojensa keräämiseen, myös näitä tietoja voidaan käsitellä.

Myös käyttäjien IP-osoitteet tallennetaan. Käytämme kuitenkin käytettävissä olevia IP-osoitteiden peittämismenetelmiä (eli pseudonymisointia lyhentämällä IP-osoitetta) käyttäjien suojaamiseksi. Yleisesti ottaen verkkomarkkinointiprosessin yhteydessä ei tallenneta selkeitä käyttäjätietoja (kuten sähköpostiosoitteita tai nimiä), vaan ainoastaan pseudonyymejä. Tämä tarkoittaa sitä, että me ja verkkomarkkinointimenettelyjen tarjoajat emme tiedä käyttäjien todellista henkilöllisyyttä, vaan ainoastaan heidän profiileihinsa tallennetut tiedot.

Profiilien tiedot tallennetaan yleensä evästeisiin tai vastaavilla menettelyillä. Nämä evästeet voidaan myöhemmin yleensä lukea muilla verkkosivustoilla, jotka käyttävät samaa verkkomarkkinointimenettelyä, ja niitä voidaan analysoida sisällön näyttämistä varten sekä täydentää muilla tiedoilla ja tallentaa verkkomarkkinointimenettelyn tarjoajan palvelimelle.

Poikkeuksellisesti profiileihin voidaan määrittää selkeitä tietoja. Näin on esimerkiksi silloin, jos käyttäjät ovat sellaisen sosiaalisen verkoston jäseniä, jonka verkkomarkkinointimenettelyä käytämme, ja verkosto yhdistää käyttäjien profiilit edellä mainittuihin tietoihin. Pyydämme huomioimaan, että käyttäjät voivat tehdä lisäjärjestelyjä palveluntarjoajien kanssa esimerkiksi antamalla suostumuksen osana rekisteröintimenettelyä.

Periaatteessa saamme vain tiivistettyjä tietoja mainostemme onnistumisesta. Niin sanottujen konversiomittausten yhteydessä voimme kuitenkin tarkistaa, mitkä verkkomarkkinointiprosesseistamme ovat johtaneet niin sanottuun konversioon eli esimerkiksi sopimuksen tekemiseen kanssamme. Konversiomittausta käytetään ainoastaan markkinointitoimenpiteidemme onnistumisen analysointiin.

Ellei toisin mainita, pyydämme sinua olettamaan, että käytetyt evästeet säilytetään kahden vuoden ajan.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttämiseen, tietojen käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöä kohtaan, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: uudelleenmarkkinointi; kohdentaminen (markkinoinnin kannalta merkityksellisten kohderyhmien määrittäminen tai muunlainen sisällön tuottaminen); markkinointi; profilointi käyttäjään liittyvien tietojen avulla (käyttäjäprofiilien luominen); konversiomittaus (markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden mittaaminen).
 • Turvatoimet: IP-peittäminen (IP-osoitteen pseudonymisointi).
 • Oikeusperusta: Suostumus (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); oikeutetut edut (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).
 • Mahdollisuus vastustaa (opt-out): Viittaamme asianomaisten palveluntarjoajien tietosuojailmoituksiin ja palveluntarjoajille annettuihin vastustamismahdollisuuksiin (ns. "opt-out"). Jos nimenomaista opt-out-vaihtoehtoa ei ole määritetty, sinulla on mahdollisuus poistaa evästeet käytöstä selaimesi asetuksista. Tämä saattaa kuitenkin rajoittaa verkkotarjontamme toimintoja. Siksi suosittelemme seuraavia ylimääräisiä opt-out-vaihtoehtoja, joita tarjotaan yhteenvetona kunkin alueen osalta: a) Eurooppa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) Yhdysvallat: https://www.aboutads.info/choices. d) Alueidenväliset: https://optout.aboutads.info.

Lisätietoja käsittelystä, menettelyistä ja palveluista:

 • Google Ad Manager: käytämme "Google Marketing Platformia" (ja palveluita, kuten "Google Ad Manager") mainosten sijoittamiseen Googlen mainosverkostossa (esim. hakutuloksissa, videoissa, verkkosivuilla jne.). Google Marketing Platformille on ominaista, että mainoksia näytetään reaaliaikaisesti oletettujen käyttäjien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Tämän ansiosta voimme näyttää verkkotarjontamme mainoksia kohdennetummin, jotta käyttäjille voidaan näyttää vain sellaisia mainoksia, jotka mahdollisesti vastaavat heidän kiinnostuksen kohteitaan. Jos käyttäjälle näytetään esimerkiksi mainoksia tuotteista, joista hän oli kiinnostunut muissa verkkotarjouksissa, tätä kutsutaan "uudelleenmarkkinoinniksi"; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products -tietojenkäsittelyehdot: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Jos Google toimii henkilötietojen käsittelijänä, Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirrosta kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads ja konversiomittaus: käytämme verkkomarkkinointimenetelmää "Google Ads" sijoittaaksemme mainoksia Googlen mainosverkkoon (esim. hakutuloksiin, videoihin, verkkosivuille jne.) siten, että ne näytetään käyttäjille, joilla on oletettu kiinnostus mainoksia kohtaan (ns. "konversio"). Lisäksi mittaamme mainosten konversiota. Saamme kuitenkin tietää vain niiden käyttäjien anonyymin kokonaismäärän, jotka napsauttivat mainostamme ja jotka ohjattiin sivulle, joka on merkitty niin sanotulla "konversioseurantatunnisteella". Me itse emme kuitenkaan saa mitään tietoja, joiden avulla käyttäjät voitaisiin tunnistaa; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products -tietojenkäsittelyehdot: Tietoja palveluista Rekisterinpitäjien väliset tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtoa kolmansiin maihin varten: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense henkilökohtaisilla mainoksilla: Käytämme Google Adsense -palvelua henkilökohtaisten mainosten kanssa, joiden avulla mainoksia näytetään verkkotarjonnassamme ja saamme korvauksen niiden näyttämisestä tai muusta käytöstä; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products -tietojenkäsittelyehdot: Tietoja palveluista Rekisterinpitäjien väliset tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtämisestä kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense ei-henkilökohtaisilla mainoksilla: Käytämme Google Adsense -palvelua ei-henkilökohtaisten mainosten kanssa, joiden avulla mainoksia näytetään verkkotarjonnassamme ja saamme korvauksen niiden näyttämisestä tai muusta käytöstä; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller -tietosuojaehdot ja vakiosopimuslausekkeet kolmansiin maihin tapahtuvia tiedonsiirtoja varten: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Kohdentaminen Google Analyticsin avulla: Käytämme Google Analyticsia näyttämään Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden mainospalveluiden mainoksia vain käyttäjille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on tiettyjä ominaisuuksia (esim. kiinnostus tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka on määritetty vierailtujen verkkosivujen perusteella), jotka välitämme Googlelle (niin sanotut "Remarketing-yleisöt" tai "Google Analytics -yleisöt"). Remarketing-yleisöjen avulla haluamme myös varmistaa, että mainoksemme vastaavat käyttäjien mahdollisia kiinnostuksen kohteita; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://marketingplatform.google.com; Oikeusperusta: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Sopimus tilausten käsittelystä: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Lisätietoja: Käsittelytyypit ja käsiteltävät tiedot: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Googlen mainostuotteita koskevat tietojenkäsittelyehdot ja vakiosopimuslausekkeet tietojen siirtämiseksi kolmansiin maihin: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoftin mainonta: uudelleenmarkkinointi / konversiomittaus; Palveluntarjoaja: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Yhdysvallat; Verkkosivusto: https://about.ads.microsoft.com/; Tietosuojakäytäntö: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Kumppanuusohjelmat ja kumppanuuslinkit

Verkkotarjonnassamme on niin sanottuja affiliate-linkkejä tai muita viittauksia (jotka voivat sisältää esimerkiksi hakumaskkeja, widgettejä tai alennuskoodeja) kolmansien osapuolten tarjoamiin tarjouksiin ja palveluihin (yhteisesti "affiliate-linkit"). Jos käyttäjät seuraavat affiliate-linkkejä tai käyttävät myöhemmin tarjouksia hyväkseen, saatamme saada provisiota tai muita etuja kyseisiltä kolmansilta osapuolilta (yhdessä "provisiot").

Jotta voimme seurata, ovatko käyttäjät hyödyntäneet käyttämämme kumppanilinkin tarjouksia, on välttämätöntä, että asianomaiset kolmannen osapuolen palveluntarjoajat saavat tietää, että käyttäjät ovat seuranneet verkkotarjouksessamme käytettyä kumppanilinkkiä. Kumppanilinkkien liittäminen vastaaviin liiketoimiin tai muihin toimiin (esim. ostoihin) palvelee ainoastaan provisiokirjanpitoa, ja se peruutetaan heti, kun se ei ole enää tarpeen tähän tarkoitukseen.

Edellä mainittua affiliate-linkkien osoittamista varten affiliate-linkkejä voidaan täydentää tietyillä arvoilla, jotka ovat osa linkkiä tai jotka voidaan tallentaa muualle, esimerkiksi evästeeseen. Arvoja voivat olla erityisesti lähdesivusto (referrer), aika, sen verkkosivuston ylläpitäjän verkkotunniste, jolla affiliate-linkki sijaitsi, kyseisen tarjouksen verkkotunniste, käytetyn linkin tyyppi, tarjouksen tyyppi ja käyttäjän verkkotunniste.

Oikeusperustoja koskevat huomautukset: jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Lisäksi niiden käyttö voi olla osa (esi)sopimusperusteisia palveluitamme, edellyttäen, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käytöstä on sovittu näissä puitteissa. Muussa tapauksessa käyttäjätietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä viittaamme myös evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, sopimusehto, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet); inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); maksutiedot (esim. pankkitiedot, laskut, maksuhistoria).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät); asiakkaat.
 • Käsittelyn tarkoitukset: kumppaneiden seuranta; sopimuspalvelujen ja asiakaspalvelun tarjoaminen.
 • Oikeudelliset perusteet: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät pyynnöt (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Amazonin kumppanuusohjelma: kumppanuusohjelma (Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com, Inc:n tai jonkin sen tytäryhtiön tavaramerkkejä); Palveluntarjoaja: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. ja Amazon Media EU S.à.r.l., kaikki neljä sijaitsevat osoitteessa 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, ja Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Saksa (yhdessä "Amazon Europe"); emoyhtiö: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; verkkosivusto: https://www.amazon.de; tietosuojakäytäntö: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay-kumppaniverkosto: Kumppanuusmarkkinoinnin kumppaniohjelma; palveluntarjoaja: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; verkkosivusto: https://partnernetwork.ebay.de; tietosuojakäytäntö: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Asiakasarvostelut ja arviointimenettelyt

Osallistumme arviointi- ja luokitusprosesseihin palveluidemme arvioimiseksi, optimoimiseksi ja edistämiseksi. Jos käyttäjät arvioivat meitä tai muutoin antavat palautetta osallistuvien arviointialustojen tai -menettelyjen kautta, sovelletaan myös yleisiä liiketoiminta- tai käyttöehtoja ja palveluntarjoajien tietosuojailmoituksia. Arvostelu edellyttää pääsääntöisesti myös rekisteröitymistä kyseisiin palveluntarjoajiin.

Varmistaaksemme, että arvioijat ovat todella käyttäneet palveluitamme, välitämme asiakkaan suostumuksella kyseiselle arviointialustalle asiakkaan ja käytetyn palvelun osalta tähän tarvittavat tiedot (mukaan lukien nimi, sähköpostiosoite ja tilaus- tai tuotenumero). Näitä tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän aitouden tarkistamiseen.

 • Käsiteltävät tietotyypit: sopimustiedot (esim. sopimuksen kohde, voimassaoloaika, asiakasryhmä); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Asiakkaat; käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: palaute (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella); markkinointi.
 • Oikeudelliset perusteet: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelytoimista, -menettelyistä ja -palveluista:

Arvosteluvidget: integroimme verkkotarjontaamme niin sanottuja "luokituswidgettejä". Widget on verkkotarjontaamme integroitu toiminnallinen ja sisällöllinen elementti, joka näyttää muuttuvia tietoja. Se voidaan näyttää esimerkiksi sinetin tai vastaavan elementin muodossa, jota joskus kutsutaan myös "badge"-merkiksi. Tällöin widgetin vastaava sisältö näytetään verkkotarjonnassamme, mutta se haetaan sillä hetkellä kyseisen widgetin tarjoajan palvelimilta. Tämä on ainoa tapa näyttää aina ajankohtainen sisältö, erityisesti ajankohtainen luokitus. Tätä varten on luotava tietoyhteys verkkotarjontamme sisältämästä verkkosivustosta widgetin tarjoajan palvelimelle, ja widgetin tarjoaja saa tiettyjä teknisiä tietoja (käyttötiedot, mukaan lukien IP-osoite), jotka ovat välttämättömiä, jotta widgetin sisältö voidaan toimittaa käyttäjän selaimelle. Lisäksi widgetin tarjoaja saa tietoa siitä, että käyttäjät ovat vierailleet verkkotarjonnastamme. Nämä tiedot voidaan tallentaa evästeeseen, ja widgetin tarjoaja voi käyttää niitä tunnistamaan, missä arviointiprosessiin osallistuvissa verkkotarjouksissa käyttäjä on käynyt. Tiedot voidaan tallentaa käyttäjäprofiiliin ja käyttää mainonta- tai markkinatutkimustarkoituksiin.

Läsnäolo sosiaalisissa verkostoissa (sosiaalinen media)

Ylläpidämme verkkoedustuksia sosiaalisissa verkostoissa ja käsittelemme käyttäjätietoja tässä yhteydessä, jotta voimme viestiä siellä aktiivisten käyttäjien kanssa tai tarjota tietoa meistä.

Haluamme huomauttaa, että käyttäjätietoja voidaan käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella. Tästä voi aiheutua riskejä käyttäjille, koska se voi esimerkiksi vaikeuttaa käyttäjien oikeuksien täytäntöönpanoa.

Lisäksi käyttäjätietoja käsitellään yleensä sosiaalisissa verkostoissa markkinatutkimus- ja mainostarkoituksiin. Käyttäjien käyttökäyttäytymisen ja siitä johtuvien kiinnostuksen kohteiden perusteella voidaan esimerkiksi luoda käyttöprofiileja. Käyttöprofiileja voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi sellaisten mainosten sijoittamiseen verkostoissa ja niiden ulkopuolella, jotka oletettavasti vastaavat käyttäjien kiinnostuksen kohteita. Näitä tarkoituksia varten käyttäjien tietokoneisiin tallennetaan yleensä evästeitä, joihin tallennetaan käyttäjien käyttökäyttäytyminen ja kiinnostuksen kohteet. Lisäksi käyttöprofiileihin voidaan tallentaa käyttäjien käyttämistä laitteista riippumattomia tietoja (erityisesti jos käyttäjät ovat jäseniä kyseisillä alustoilla ja ovat kirjautuneet niihin).

Yksityiskohtainen esitys käsittelymuodoista ja vastustamismahdollisuuksista (opt-out) löytyy kunkin verkon ylläpitäjän tietosuojaselosteista ja -tiedoista.

Tietopyyntöjen ja rekisteröidyn oikeuksien puolustamisen osalta korostamme myös, että niitä voidaan puolustautua tehokkaimmin palveluntarjoajien kanssa. Ainoastaan palveluntarjoajilla on pääsy käyttäjien tietoihin, ja ne voivat ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin ja antaa tietoja suoraan. Jos tarvitset edelleen apua, voit ottaa meihin yhteyttä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumerot); sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät); käyttötiedot (esim. vieraillut verkkosivustot, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: yhteydenottopyynnöt ja viestintä; palaute (esim. palautteen kerääminen verkkolomakkeella); markkinointi.
 • Oikeusperusta: Oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Liitännäiset ja upotetut toiminnot ja sisältö

Sisällytämme verkkotarjontaamme toiminnallisia ja sisällöllisiä elementtejä, jotka on saatu vastaavien palveluntarjoajien palvelimilta (jäljempänä "kolmannen osapuolen palveluntarjoajat"). Nämä voivat olla esimerkiksi grafiikkaa, videoita tai kaupunkikarttoja (jäljempänä yhtenäisesti "sisältö").

Integrointi edellyttää aina, että kolmannen osapuolen tarjoajat käsittelevät käyttäjän IP-osoitteen, sillä ilman IP-osoitetta he eivät voisi lähettää sisältöä käyttäjän selaimelle. IP-osoite on siis tarpeen tämän sisällön tai toiminnon näyttämiseksi. Pyrimme käyttämään vain sellaista sisältöä, jonka tarjoajat käyttävät IP-osoitetta vain sisällön toimittamiseen. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat myös käyttää niin sanottuja pikselitunnisteita (näkymätöntä grafiikkaa, joka tunnetaan myös nimellä "web beacons") tilastollisiin tai markkinointitarkoituksiin. Pikselitunnisteiden avulla voidaan analysoida esimerkiksi tämän verkkosivuston sivujen kävijäliikennettä. Pseudonyymitiedot voidaan tallentaa myös evästeisiin käyttäjän laitteeseen, ja ne voivat sisältää muun muassa teknisiä tietoja selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, viittaavista verkkosivustoista, vierailuajasta ja muita tietoja verkkotarjontamme käytöstä sekä olla yhteydessä muista lähteistä saatuihin vastaaviin tietoihin.

Oikeusperustaa koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käyttöön, tietojen käsittelyn oikeusperusta on suostumus. Muussa tapauksessa käyttäjien tietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä haluamme myös viitata evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: Käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/viestintätiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet); inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero); sisältötiedot (esim. merkinnät verkkolomakkeisiin).
 • Rekisteröidyt: Käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Käsittelyn tarkoitukset: verkkotarjontamme ja käyttäjäystävällisyytemme tarjoaminen; sopimusperusteisten palveluiden ja asiakaspalvelun tarjoaminen; profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja (käyttäjäprofiilien luominen); markkinointi.
 • Oikeusperustat: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät pyynnöt (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Kolmannen osapuolen ohjelmistojen, skriptien tai kehysten (esim. jQuery) integrointi: integroimme verkkotarjontaamme ohjelmistoja, jotka haemme muiden palveluntarjoajien palvelimilta (esim. toimintokirjastoja, joita käytämme verkkotarjontamme esittelyyn tai käyttäjäystävällisyyteen). Näin tehdessään kyseiset palveluntarjoajat keräävät käyttäjän IP-osoitteen ja voivat käsitellä sitä ohjelmiston siirtämiseksi käyttäjän selaimelle ja turvallisuussyistä sekä tarjouksensa arvioimiseksi ja optimoimiseksi. - Sisällytämme verkkotarjontaamme ohjelmistoja, jotka haemme muiden palveluntarjoajien palvelimilta (esim. toimintokirjastoja, joita käytämme verkkotarjontamme näyttämiseen tai käyttäjäystävällisyyteen). Näin tehdessään kyseiset palveluntarjoajat keräävät käyttäjien IP-osoitteen ja voivat käsitellä sitä ohjelmiston siirtämiseksi käyttäjien selaimelle, turvallisuussyistä sekä tarjouksensa arvioimiseksi ja optimoimiseksi.
 • Font Awesome: Fonttien ja symbolien esittäminen; palveluntarjoaja: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Verkkosivusto: https://fontawesome.com/; Tietosuojakäytäntö: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Integroimme Googlen tarjoajan fontit ("Google Fonts"), jolloin käyttäjän tietoja käytetään ainoastaan fonttien näyttämiseen käyttäjän selaimessa. Integrointi perustuu oikeutettuihin etuihimme, jotka koskevat teknisesti turvallista, huoltovapaata ja tehokasta fonttien käyttöä, niiden yhdenmukaista esittämistä ja niiden integrointia koskevien mahdollisten lisenssirajoitusten huomioon ottamista; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://fonts.google.com/; tietosuojaseloste: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter-liitännäiset ja sisältö: Twitter-liitännäiset ja -painikkeet - Tähän voi sisältyä esimerkiksi sisältöä, kuten kuvia, videoita tai tekstiä, sekä painikkeita, joiden avulla käyttäjät voivat jakaa tämän verkkopalvelun sisältöä Twitterissä; Palveluntarjoaja: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlanti, emoyhtiö: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; verkkosivusto: https://twitter.com/de; tietosuojakäytäntö: https://twitter.com/privacy, (asetukset: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videot: Videosisältö; Palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti; emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Verkkosivusto: https://www.youtube.com; Tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Mainosten näyttöasetukset: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-videot: Videosisältö; YouTube-videot on integroitu erityisen verkkotunnuksen kautta (tunnistettavissa komponentista "youtube-nocookie") niin sanotussa "laajennetussa tietosuojamoodissa", jolloin evästeitä ei kerätä käyttäjän toiminnasta videon toiston personoimiseksi. Tietoja käyttäjän vuorovaikutuksesta videon kanssa (esim. viimeisimmän toistokohdan muistaminen) saatetaan kuitenkin tallentaa; palveluntarjoaja: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, emoyhtiö: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; verkkosivusto: https://www.youtube.com; tietosuojakäytäntö: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: videosisältö; palveluntarjoaja: Vimeo Inc, Huomio: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Verkkosivusto: https://vimeo.com; Tietosuojakäytäntö: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Haluamme huomauttaa, että Vimeo saattaa käyttää Google Analyticsia, ja viittaamme tietosuojakäytäntöön (https://policies.google.com/privacy) sekä Google Analyticsin opt-out-vaihtoehtoihin (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) tai Googlen asetuksiin, jotka koskevat tietojen käyttöä markkinointitarkoituksiin (https://adssettings.google.com/).

Hallinta-, organisointi- ja tukivälineet

Käytämme muiden palveluntarjoajien (jäljempänä "kolmannen osapuolen palveluntarjoajat") palveluja, alustoja ja ohjelmistoja palveluidemme järjestämiseen, hallinnointiin, suunnitteluun ja tarjoamiseen. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajia ja niiden palveluja valitessamme noudatamme lakisääteisiä vaatimuksia.

Tässä yhteydessä henkilötietoja voidaan käsitellä ja tallentaa kolmannen osapuolen palvelinten palvelimille. Tämä voi koskea erilaisia tietoja, joita käsittelemme tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Näihin tietoihin voi kuulua erityisesti käyttäjien pää- ja yhteystietoja, tietoja liiketoimista, sopimuksista, muista prosesseista ja niiden sisällöstä.

Jos käyttäjiä ohjataan kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tai niiden ohjelmistojen tai alustojen pariin viestintä-, liiketoiminta- tai muiden suhteiden yhteydessä, kolmannen osapuolen palveluntarjoajat voivat käsitellä käyttötietoja ja metatietoja turvallisuustarkoituksiin, palvelun optimointiin tai markkinointitarkoituksiin. Siksi pyydämme sinua noudattamaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluntarjoajien tietosuojailmoituksia.

Oikeusperustaa koskevat huomautukset: Jos pyydämme käyttäjiltä suostumusta käyttää kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, tietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Lisäksi niiden käyttö voi olla osa (esi)sopimusperusteisia palveluitamme, edellyttäen, että kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käytöstä on sovittu näissä puitteissa. Muussa tapauksessa käyttäjätietoja käsitellään oikeutettujen etujemme perusteella (eli tehokkaiden, taloudellisten ja vastaanottajaystävällisten palvelujen tarjoaminen). Tässä yhteydessä viittaamme myös evästeiden käyttöä koskeviin tietoihin tässä tietosuojakäytännössä.

 • Käsiteltävät tietotyypit: inventaariotiedot (esim. nimet, osoitteet); yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero); sisältötiedot (esim. verkkolomakkeisiin tehdyt merkinnät); käyttötiedot (esim. vierailtu verkkosivusto, kiinnostus sisältöön, käyttöajat); meta-/yhteystiedot (esim. laitetiedot, IP-osoitteet).
 • Rekisteröidyt: Viestintäkumppanit; käyttäjät (esim. verkkosivuston kävijät, verkkopalvelujen käyttäjät).
 • Oikeudelliset perusteet: suostumus (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan a alakohta); sopimuksen täyttäminen ja sopimusta edeltävät pyynnöt (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan b alakohta); oikeutetut edut (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta).

Lisätietoja käsittelyprosesseista, -menettelyistä ja -palveluista:

 • Muut palveluntarjoajat

Tietosuojaselosteen muuttaminen ja päivittäminen

Pyydämme sinua säännöllisesti tutustumaan tietosuojakäytäntömme sisältöön. Mukautamme tietosuojaselostetta heti, kun muutokset suorittamassamme tietojenkäsittelyssä tekevät siitä tarpeellista. Ilmoitamme sinulle heti, kun muutokset edellyttävät sinulta yhteistyötä (esim. suostumusta) tai muuta yksilöllistä ilmoitusta.

Siltä osin kuin annamme tässä tietosuojaselosteessa yritysten ja organisaatioiden osoitteita ja yhteystietoja, pyydämme sinua ottamaan huomioon, että osoitteet voivat muuttua ajan myötä, ja pyydämme sinua tarkistamaan tiedot ennen yhteydenottoa meihin.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen nojalla useita oikeuksia, jotka perustuvat erityisesti tietosuoja-asetuksen 15-21 artiklaan:

 • Oikeus vastustaa: sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu tietosuojavaltuutetun asetuksen (EY) N:o 2100/94 artiklaan. 6(1)(e) tai (f) DSGVO; tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten; tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.
 • Oikeus saada tietoa: sinulla on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö kyseisiä tietoja, ja saada tietoja näistä tiedoista sekä lisätietoja ja kopio tiedoista lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen: sinulla on lain mukaisesti oikeus pyytää, että sinua koskevia tietoja täydennetään tai että sinua koskevat virheelliset tiedot oikaistaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus lakisääteisten vaatimusten mukaisesti vaatia, että sinua koskevat tiedot poistetaan viipymättä, tai vaihtoehtoisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla on oikeus saada sinua koskevat tiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa lakisääteisten vaatimusten mukaisesti tai vaatia niiden siirtämistä toiselle vastuulliselle osapuolelle.
 • Valitus valvontaviranomaiselle: sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkominen tapahtuu, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia tai oikeudellisia muutoksenhakukeinoja.

Määritelmät

Tässä osiossa annetaan yleiskatsaus tässä tietosuojakäytännössä käytetyistä termeistä. Monet termeistä on otettu lainsäädännöstä ja määritelty ensisijaisesti tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa. Oikeudelliset määritelmät ovat sitovia. Seuraavat selitykset sen sijaan on tarkoitettu ensisijaisesti helpottamaan ymmärrystä. Termit on lajiteltu aakkosjärjestykseen.

 • Affiliate-seuranta: Kumppanuusseurannan yhteydessä kirjataan linkit, joiden avulla linkittävät verkkosivustot ohjaavat käyttäjiä verkkosivustoille, joilla on tuote- tai muita tarjouksia. Linkittävien verkkosivustojen ylläpitäjät voivat saada palkkion, jos käyttäjät seuraavat näitä niin sanottuja affiliate-linkkejä ja käyttävät tarjouksia (esim. ostavat tavaroita tai käyttävät palveluja). Tätä varten palveluntarjoajien on voitava seurata, käyttävätkö tietyistä tarjouksista kiinnostuneet käyttäjät niitä myöhemmin affiliate-linkkien kautta. Siksi affiliate-linkkien toimivuuden kannalta on välttämätöntä, että niitä täydennetään tietyillä arvoilla, jotka tulevat osaksi linkkiä tai tallennetaan muualle, esimerkiksi evästeeseen. Näihin arvoihin kuuluvat erityisesti lähdesivusto (lähettäjä), kellonaika, sen verkkosivuston ylläpitäjän verkkotunniste, jolla affiliate-linkki sijaitsi, kyseisen tarjouksen verkkotunniste, käyttäjän verkkotunniste sekä seurantakohtaiset arvot, kuten esimerkiksi mainosvälineiden tunniste, affiliate-tunniste ja kategorisoinnit.
 • Muuntomittaus: Konversiomittaus (myös "visit action evaluation") on menetelmä, jota käytetään markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden määrittämiseen. Tämä tehdään yleensä tallentamalla eväste käyttäjien laitteisiin niillä verkkosivustoilla, joilla markkinointitoimenpiteet tapahtuvat, ja hakemalla se sitten uudelleen kohdesivustolla. Näin voimme esimerkiksi seurata, ovatko muille verkkosivustoille sijoittamamme mainokset olleet menestyksekkäitä.
 • Henkilötiedot: 'Henkilötiedoilla' tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä 'rekisteröity') liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen (esimerkiksi evästeen) tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuurilliseen tai sosiaaliseen henkilöllisyyteen liittyvän erityisen tekijän perusteella.
 • Profiilit, joissa on käyttäjään liittyviä tietoja: Käyttäjätietoja sisältävien profiilien", tai lyhyesti "profiilien", käsittelyyn sisältyy kaikenlainen henkilötietojen automaattinen käsittely, jossa henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien analysointiin, arviointiin tai ennustamiseen (profiloinnin tyypistä riippuen tähän voi sisältyä erilaisia tietoja demografisista tiedoista, käyttäytymisestä ja kiinnostuksen kohteista, kuten vuorovaikutuksesta verkkosivujen ja niiden sisällön kanssa jne. (esim. kiinnostus tiettyyn sisältöön tai tuotteisiin, klikkauskäyttäytyminen verkkosivulla tai sijainnissa). Profiloinnin toteuttamiseen käytetään usein evästeitä ja verkkomajakoita.
 • Reach-mittaus: Saavutettavuuden mittaamista (tunnetaan myös nimellä web-analytiikka) käytetään verkkotarjonnan kävijävirtojen arvioimiseen, ja se voi sisältää kävijöiden käyttäytymisen tai kiinnostuksen tiettyihin tietoihin, kuten verkkosivuston sisältöön. Saavutettavuusanalyysin avulla verkkosivujen omistajat näkevät esimerkiksi, mihin aikaan kävijät vierailevat heidän verkkosivuillaan ja mistä sisällöstä he ovat kiinnostuneita. Näin he voivat esimerkiksi mukauttaa verkkosivuston sisältöä paremmin kävijöiden tarpeisiin. Tavoittavuusanalyysia varten käytetään usein pseudonyymisiä evästeitä ja verkkopiirtureita, jotta voidaan tunnistaa palaavat kävijät ja saada näin tarkempia analyyseja verkkotarjonnan käytöstä.
 • Uudelleenmarkkinointi: "Uudelleenmarkkinointi" tai "uudelleenkohdentaminen" tarkoittaa sitä, että esimerkiksi mainostarkoituksiin merkitään, mistä tuotteista käyttäjä oli kiinnostunut verkkosivustolla, jotta käyttäjää voidaan muistuttaa näistä tuotteista muilla verkkosivustoilla, esimerkiksi mainoksissa.
 • Ohjain: 'Rekisterinpitäjällä' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittää henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
 • Käsittely: 'Käsittelyllä' tarkoitetaan mitä tahansa toimintoa tai toimintojen sarjaa, joka suoritetaan henkilötietojen osalta, riippumatta siitä, onko se automaattinen vai ei. Käsite on laaja ja kattaa käytännössä kaikenlaisen tietojen käsittelyn, olipa kyse sitten tietojen keräämisestä, arvioinnista, tallentamisesta, siirtämisestä tai poistamisesta.
 • Kohderyhmän muodostaminen: Kohderyhmien muodostaminen (tai "mukautetut kohderyhmät") tarkoittaa kohderyhmien määrittämistä mainostarkoituksiin, esimerkiksi mainosten näyttämistä varten. Esimerkiksi sen perusteella, että käyttäjä on kiinnostunut tietyistä tuotteista tai aiheista Internetissä, voidaan päätellä, että kyseinen käyttäjä on kiinnostunut samankaltaisten tuotteiden mainoksista tai verkkokaupasta, jossa käyttäjä katseli tuotteita. Puhutaan puolestaan "samankaltaisista yleisöistä" (tai vastaavista kohderyhmistä), kun sopivaksi katsottua sisältöä näytetään käyttäjille, joiden profiilit tai kiinnostuksen kohteet oletettavasti vastaavat niitä käyttäjiä, joille profiilit on muodostettu. Evästeitä ja verkkomajakoita käytetään yleensä mukautettujen kohderyhmien ja samankaltaisten kohderyhmien luomiseen.

Saksankielinen versio luotu "Datenschutz-Generator.de" - Kiitos! RA Dr.Schwenke