Zásady ochrany osobných údajov

With the following data protection declaration, we would like to inform you about the types of your personal data (hereinafter also referred to as “data” for short) that we process, for what purposes and to what extent. The data protection declaration applies to all processing of personal data carried out by us, both as part of the provision of our services and, in particular, on our websites, in mobile applications and within external online presences, such as our social media profiles (hereinafter collectively referred to as the “Online Offer”). We process your personal data on the basis of Article 5 of the Law of Georgia on Personal Data Protection and Article 6 of the EU GDPR.

Zodpovedný

SilkRoot LLC
Adžarská autonómna republika
Gruzínsko [flag=ge]

E-mailová adresa
SECURE@ silkroot.io

Medzinárodné hovory
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

Law of Georgia on Personal Data Protection

The legal basis for the processing of the data, if the user has given his consent, is Art. 5 of the Georgian Personal Data Protection Act

You have the right to request confirmation as to whether data concerning you is being processed and to obtain information about such data, as well as further information and copy of the data in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You have the right, in accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, to request that the data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be corrected.

In accordance with Art. 15 of the Georgian Personal Data Protection Act, you have the right to request that data concerning you be deleted without undue delay to request restriction of the processing of the data.

You have the right to object to the processing in accordance with Art. 25 of the Georgian Personal Data Protection Act.

You also have the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority pursuant to Art. 26 of the Georgian Personal Data Protection Act.

 

EU GDPR

Prehľad spracovateľských operácií

V nasledujúcom prehľade sú zhrnuté typy spracúvaných údajov a účely ich spracúvania a odkaz na dotknuté osoby.

Typy spracúvaných údajov

 • Inventarizačné údaje
 • Platobné údaje
 • Kontaktné údaje
 • Údaje o obsahu
 • Údaje o zmluve
 • Údaje o používaní
 • Meta/komunikačné údaje

Kategórie dotknutých osôb

 • Zákazníci
 • Zainteresované strany
 • Komunikační partneri
 • Používatelia
 • Obchodní a zmluvní partneri
 • Žiaci/študenti/účastníci

Účely spracovania

 • Poskytovanie zmluvných služieb a služieb zákazníkom.
 • Žiadosti o kontakt a komunikácia.
 • Bezpečnostné opatrenia.
 • Meranie rozsahu.
 • Kancelárske a organizačné postupy.
 • Remarketing.
 • Konverzné meranie.
 • Affiliate tracking.
 • Správa a odpovedanie na dopyty.
 • Spätná väzba.
 • Marketing.
 • Profily s informáciami týkajúcimi sa používateľa.
 • Budovanie publika.
 • Poskytovanie našej online ponuky a používateľská prívetivosť.

Príslušné právne základy

Nižšie nájdete prehľad právnych základov DSGVO, na základe ktorých spracúvame osobné údaje. Upozorňujeme, že okrem ustanovení GDPR môžu vo vašej krajine alebo v krajine nášho bydliska alebo sídla platiť vnútroštátne predpisy o ochrane údajov. Okrem toho, ak by v jednotlivých prípadoch boli relevantné konkrétnejšie právne základy, budeme vás o nich informovať vo vyhlásení o ochrane údajov.

 • Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) – The data subject has given his/her consent to the processing of personal data relating to him/her for a specific purpose or purposes.
 • Performance of a contract and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO) – Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is a party or for the performance of pre-contractual measures carried out at the data subject’s request.
 • Legal obligation (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) – Processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject.
 • Legitimate interests (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) – Processing is necessary to protect the legitimate interests of the controller or a third party, unless such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data.

Bezpečnostné opatrenia

V súlade so zákonom prijímame primerané technické a organizačné opatrenia, pričom zohľadňujeme stav techniky, náklady na ich realizáciu a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj rôzne pravdepodobnosti výskytu a rozsah ohrozenia práv a slobôd fyzických osôb, aby sme zabezpečili úroveň ochrany primeranú danému riziku.

The measures include, in particular, safeguarding the confidentiality, integrity and availability of data by controlling physical and electronic access to the data as well as access to, input of, disclosure of, assurance of availability of and segregation of the data. Furthermore, we have established procedures to ensure the exercise of data subjects’ rights, the deletion of data, and responses to data compromise. Furthermore, we already take the protection of personal data into account during the development or selection of hardware, software as well as procedures in accordance with the principle of data protection, through technology design and through data protection-friendly default settings.

Šifrovanie SSL (https): V záujme ochrany vašich údajov prenášaných prostredníctvom našej online ponuky používame šifrovanie SSL. Takéto šifrované spojenia spoznáte podľa predvoľby https:// v adresnom riadku vášho prehliadača.

Prenos osobných údajov

V priebehu nášho spracovania osobných údajov sa môže stať, že sa údaje prenesú alebo poskytnú iným orgánom, spoločnostiam, právne nezávislým organizačným jednotkám alebo osobám. Príjemcami týchto údajov môžu byť napríklad poskytovatelia služieb poverení úlohami v oblasti IT alebo poskytovatelia služieb a obsahu, ktoré sú integrované do webovej stránky. V takýchto prípadoch dodržiavame zákonné požiadavky a najmä uzatvárame s príjemcami vašich údajov príslušné zmluvy alebo dohody, ktoré slúžia na ochranu vašich údajov.

Prenos údajov v rámci organizácie: Môžeme prenášať osobné údaje iným subjektom v rámci našej organizácie alebo im udeliť prístup k týmto údajom. Ak sa tento prenos uskutočňuje na administratívne účely, prenos údajov sa zakladá na našich oprávnených obchodných a prevádzkových záujmoch alebo sa uskutočňuje, ak je to nevyhnutné na splnenie našich zmluvných povinností alebo ak máme súhlas dotknutých osôb alebo zákonné povolenie.

Spracovanie údajov v tretích krajinách

Ak spracúvame údaje v tretej krajine (t. j. mimo Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)) alebo sa spracúvanie uskutočňuje v súvislosti s využívaním služieb tretích strán alebo zverejňovaním či prenosom údajov iným osobám, subjektom alebo spoločnostiam, uskutočňuje sa len v súlade s právnymi požiadavkami.

Na základe výslovného súhlasu alebo zmluvne alebo právne požadovaného prenosu spracúvame alebo nechávame spracúvať údaje len v tretích krajinách s uznanou úrovňou ochrany údajov, zmluvnou povinnosťou prostredníctvom tzv. štandardných ochranných doložiek Komisie EÚ, za prítomnosti certifikátov alebo záväzných interných predpisov o ochrane údajov (články 44 až 49 DSGVO, informačná stránka Komisie EÚ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Vymazanie údajov

Údaje, ktoré spracúvame, budú vymazané v súlade so zákonnými požiadavkami, akonáhle budú odvolané ich súhlasy povolené na spracúvanie alebo sa prestanú uplatňovať iné povolenia (napr. ak sa účel spracúvania týchto údajov skončil alebo nie sú na daný účel potrebné).

Ak sa údaje nevymažú, pretože sú potrebné na iné a právne prípustné účely, ich spracovanie sa obmedzí na tieto účely. T. j. údaje sa zablokujú a nebudú sa spracúvať na iné účely. To sa týka napríklad údajov, ktoré sa musia uchovávať z dôvodov obchodného alebo daňového práva alebo ktorých uchovávanie je nevyhnutné na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

Naše oznámenia o ochrane údajov môžu obsahovať aj ďalšie informácie o uchovávaní a vymazávaní údajov, ktoré budú mať prednosť pre príslušné operácie spracovania.

Používanie súborov cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory alebo iné poznámky v pamäti, ktoré ukladajú informácie v koncových zariadeniach a čítajú informácie z koncových zariadení. Napríklad na uloženie stavu prihlásenia do používateľského účtu, obsahu nákupného košíka v e-shope, sprístupneného obsahu alebo použitých funkcií online ponuky. Súbory cookie sa môžu ďalej používať na rôzne účely, napr. na účely funkčnosti, bezpečnosti a komfortu online ponúk, ako aj na vytváranie analýz tokov návštevníkov.

Poznámky k súhlasu: Súbory cookie používame v súlade so zákonnými požiadavkami. Preto od používateľov získavame predchádzajúci súhlas s výnimkou prípadov, keď to zákon nevyžaduje. Súhlas sa nevyžaduje najmä vtedy, ak je ukladanie a čítanie informácií vrátane súborov cookie absolútne nevyhnutné na poskytnutie telemediálnej služby (t. j. našej online ponuky), o ktorú používateľ výslovne požiadal. Odvolateľný súhlas je používateľom jasne oznámený a obsahuje informácie o príslušnom používaní súborov cookie.

Poznámky k právnym základom podľa zákona o ochrane údajov: the legal basis under data protection law on which we process users’ personal data using cookies depends on whether we ask users for consent. If users consent, the legal basis for processing their data is their declared consent. Otherwise, the data processed with the help of cookies is processed on the basis of our legitimate interests (e.g. in a business operation of our online offer and improvement of its usability) or, if this is done in the context of the fulfillment of our contractual obligations, if the use of cookies is necessary to fulfill our contractual obligations. For what purposes the cookies are processed by us, we clarify in the course of this privacy policy or in the context of our consent and processing procedures.

Doba skladovania: Pokiaľ ide o dĺžku uchovávania, rozlišujú sa tieto typy súborov cookie:

 • Dočasné súbory cookie (tiež: súbory cookie relácie): dočasné súbory cookie sa vymažú najneskôr po tom, ako používateľ opustí online ponuku a zatvorí svoje koncové zariadenie (napr. prehliadač alebo mobilnú aplikáciu).
 • Trvalé súbory cookie: Trvalé súbory cookie zostávajú uložené aj po zatvorení koncového zariadenia. Môže sa napríklad uložiť stav prihlásenia alebo preferovaný obsah, ktorý sa zobrazí priamo pri opätovnej návšteve webovej stránky. Podobne sa údaje o používateľoch zhromaždené pomocou súborov cookie môžu použiť na meranie dosahu. Pokiaľ používateľom neposkytneme výslovné informácie o type a dĺžke uchovávania súborov cookie (napr. v rámci získania súhlasu), používatelia by mali predpokladať, že súbory cookie sú trvalé a že doba ich uchovávania môže byť až dva roky.

General information on revocation and objection (opt-out): Používatelia môžu udelený súhlas kedykoľvek odvolať a tiež podať námietku proti spracovaniu v súlade s právnymi požiadavkami uvedenými v čl. 21 DSGVO (ďalšie informácie o námietke sú uvedené ako súčasť týchto zásad ochrany osobných údajov). Používatelia môžu svoju námietku vyjadriť aj prostredníctvom nastavení svojho prehliadača.

Obchodné služby

We process data of our contractual and business partners, e.g. customers and interested parties (collectively referred to as “contractual partners”) in the context of contractual and comparable legal relationships as well as related measures and in the context of communication with contractual partners (or pre-contractual), e.g. to answer inquiries.

Tieto údaje spracúvame na účely plnenia našich zmluvných povinností. Patria sem najmä povinnosti poskytovať dohodnuté služby, všetky povinnosti aktualizácie a opravné prostriedky v prípade záručných a iných porúch služieb. Okrem toho spracúvame údaje na ochranu našich práv a na účely administratívnych úloh súvisiacich s týmito záväzkami a organizáciou spoločnosti. Okrem toho údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na riadnom a obchodnom riadení, ako aj na základe bezpečnostných opatrení na ochranu našich zmluvných partnerov a našich obchodných operácií pred zneužitím, ohrozením ich údajov, tajomstiev, informácií a práv (napr. na účely zapojenia telekomunikačných, dopravných a iných pomocných služieb, ako aj subdodávateľov, bánk, daňových a právnych poradcov, poskytovateľov platobných služieb alebo daňových úradov). V rámci platných právnych predpisov poskytujeme údaje zmluvných partnerov tretím stranám len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na vyššie uvedené účely alebo na plnenie zákonných povinností. Zmluvní partneri budú informovaní o ďalších formách spracovania, napr. na marketingové účely, v rámci tohto vyhlásenia o ochrane údajov.

Zmluvných partnerov informujeme o tom, ktoré údaje sú potrebné na vyššie uvedené účely, a to pred alebo v priebehu zhromažďovania údajov, napr. v online formulároch, prostredníctvom špeciálneho označenia (napr. farbami) alebo symbolmi (napr. hviezdičkami alebo podobne) alebo osobne.

Údaje vymažeme po uplynutí zákonnej záruky a porovnateľných povinností, t. j. spravidla po 4 rokoch, pokiaľ údaje nie sú uložené v zákazníckom účte, napr. pokiaľ sa musia uchovávať z právnych dôvodov archivácie (napr. na daňové účely spravidla 10 rokov). Údaje, ktoré nám zmluvný partner sprístupnil v rámci objednávky, vymažeme v súlade so špecifikáciou objednávky, spravidla po skončení objednávky.

Pokiaľ na poskytovanie našich služieb využívame poskytovateľov alebo platformy tretích strán, vo vzťahu medzi používateľmi a poskytovateľmi sa uplatňujú podmienky a oznámenia o ochrane údajov príslušných poskytovateľov alebo platforiem tretích strán.

Ekonomické analýzy a prieskum trhu

Z obchodných dôvodov a aby sme mohli identifikovať trhové trendy, želania zmluvných partnerov a používateľov, analyzujeme údaje, ktoré máme k dispozícii o obchodných transakciách, zmluvách, dotazoch atď., pričom skupina dotknutých osôb môže zahŕňať zmluvných partnerov, zainteresované strany, zákazníkov, návštevníkov a používateľov našej online ponuky.
Analýzy sa vykonávajú na účely obchodného hodnotenia, marketingu a prieskumu trhu (napr. na určenie skupín zákazníkov s rôznymi charakteristikami). Pritom môžeme, ak sú k dispozícii, zohľadniť profily registrovaných používateľov spolu s ich údajmi, napr. o využívaných službách. Tieto analýzy slúžia len nám a nie sú zverejňované navonok, pokiaľ nejde o anonymné analýzy so sumarizovanými, t. j. anonymizovanými hodnotami. Okrem toho berieme do úvahy súkromie používateľov a údaje na účely analýzy spracúvame čo možno najviac pseudonymne, a ak je to možné, aj anonymne (napr. ako sumarizované údaje).

Obchod a elektronický obchod

Údaje našich zákazníkov spracúvame, aby sme im umožnili výber, nákup alebo objednávku vybraných produktov, tovaru a súvisiacich služieb, ako aj ich platbu a dodanie alebo realizáciu. Ak je to potrebné na realizáciu objednávky, využívame poskytovateľov služieb, najmä poštové, zasielateľské a prepravné spoločnosti, na realizáciu doručenia, resp. realizácie pre našich zákazníkov. Na spracovanie platobných transakcií využívame služby bánk a poskytovateľov platobných služieb. Požadované informácie sú ako také identifikované v rámci procesu objednávky alebo porovnateľného obstarania a zahŕňajú informácie potrebné na doručenie, resp. poskytnutie a fakturáciu, ako aj kontaktné údaje, aby bolo možné uskutočniť prípadnú konzultáciu.

Služby agentúry

We process our customers’ data as part of our contractual services, which may include, for example, conceptual and strategic consulting, campaign planning, software and design development/consulting or maintenance, implementation of campaigns and processes, handling, server administration, data analysis/consulting services and training services.

Vzdelávacie a školiace služby

We process the data of participants in our education and training services (uniformly referred to as “trainees”) in order to provide our training services to them. The data processed in this context, the nature, scope, purpose and necessity of their processing are determined by the underlying contractual and training relationship. The forms of processing also include the performance assessment and evaluation of our services and those of the teachers.

V priebehu našich činností môžeme spracúvať aj osobitné kategórie údajov, najmä informácie o zdravotnom stave stážistov a študentov, ako aj údaje odhaľujúce etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo ideologické presvedčenie. Na tento účel získavame výslovný súhlas účastníkov odbornej prípravy, ak sa vyžaduje, a inak spracúvame osobitné kategórie údajov len vtedy, ak je to nevyhnutné na poskytovanie služieb odbornej prípravy, na účely zdravotnej starostlivosti, sociálnej ochrany alebo ochrany životne dôležitých záujmov účastníkov odbornej prípravy.

Ak je to nevyhnutné na plnenie našej zmluvy, na ochranu životne dôležitých záujmov alebo to vyžaduje zákon, alebo ak máme súhlas účastníkov vzdelávania, údaje účastníkov vzdelávania poskytujeme alebo prenášame tretím stranám alebo sprostredkovateľom, ako sú orgány alebo v oblasti IT, kancelárskych alebo porovnateľných služieb, v súlade s požiadavkami profesijného práva.

 • Typy spracúvaných údajov: inventárne údaje (napr. mená, adresy); platobné údaje (napr. bankové údaje, faktúry, história platieb); kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla); zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Zákazníci; potenciálni zákazníci; obchodní a zmluvní partneri; žiaci/študenti/účastníci.
 • Účely spracovania: poskytovanie zmluvných služieb a služieb zákazníkom; bezpečnostné opatrenia; žiadosti o kontakt a komunikácia; kancelárske a organizačné postupy; správa a odpovede na žiadosti; meranie konverzie (meranie účinnosti marketingových aktivít); profily s informáciami týkajúcimi sa používateľov (vytváranie profilov používateľov).
 • Právne dôvody: plnenie zmluvy a predzmluvné zisťovanie (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO); zákonná povinnosť (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. c) DSGVO).

Používanie online platforiem na účely ponuky a predaja

Naše služby ponúkame na online platformách prevádzkovaných inými poskytovateľmi služieb. V tejto súvislosti sa okrem našich oznámení o ochrane údajov uplatňujú aj oznámenia o ochrane údajov príslušných platforiem. To platí najmä v súvislosti s vykonávaním platobného procesu a postupmi používanými na platformách na meranie dosahu a marketing založený na záujmoch.

 • Typy spracúvaných údajov: inventárne údaje (napr. mená, adresy); platobné údaje (napr. bankové údaje, faktúry, história platieb); kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla); zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Zákazníci.
 • Účely spracovania: poskytovanie zmluvných služieb a služieb zákazníkom.
 • Právne dôvody: Plnenie zmluvy a otázky pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k spracovateľským operáciám, postupom a službám:

 • Amazon: Online marketplace for e-commerce; Service provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively “Amazon Europe”), parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online trhovisko pre elektronické obchodovanie; poskytovateľ služieb: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Švajčiarsko; webová stránka: https://www.ebay.de/; zásady ochrany osobných údajov: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online trhovisko pre elektronické obchodovanie; poskytovateľ služieb: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Nemecko ; webová stránka: https://www.rakuten.de/; zásady ochrany osobných údajov: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Poskytovanie online ponuky a webhostingu

Na bezpečné a efektívne poskytovanie našej online ponuky využívame služby jedného alebo viacerých poskytovateľov webhostingu, z ktorých serverov (alebo nimi spravovaných serverov) je možné pristupovať k online ponuke. Na tieto účely môžeme využívať služby infraštruktúry a platformy, výpočtovú kapacitu, úložný priestor a databázové služby, ako aj bezpečnostné služby a služby technickej údržby.

Údaje spracúvané v rámci poskytovania ponuky hostingu môžu zahŕňať všetky informácie týkajúce sa používateľov našej online ponuky, ktoré sa generujú v rámci používania a komunikácie. Pravidelne sem patrí IP adresa, ktorá je potrebná na doručenie obsahu online ponuky prehliadačom, a všetky vstupy vykonané v rámci našej online ponuky alebo z webových stránok.

 • Typy spracúvaných údajov: Údaje o obsahu (napr. údaje v online formulároch); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účely spracovania: poskytovanie našej online ponuky a používateľskej prívetivosti; poskytovanie zmluvných služieb a služieb zákazníkom.
 • Právny základ: Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k procesom, postupom a službám spracovania:

 • Zhromažďovanie prístupových údajov a súborov denníka: we ourselves (or our web hosting provider) collect data on each access to the server (so-called server log files). The server log files may include the address and name of the web pages and files accessed, the date and time of access, the volume of data transferred, notification of successful access, browser type and version, the user’s operating system, referrer URL (the previously visited page) and, as a rule, IP addresses and the requesting provider. The server log files may be used, on the one hand, for security purposes, e.g., to prevent server overload (especially in the event of abusive attacks, so-called DDoS attacks) and, on the other hand, to ensure the utilization of the servers and their stability; deletion of data: Log file information is stored for a maximum period of 30 days and then deleted or anonymized. Data whose further retention is required for evidentiary purposes is exempt from deletion until final clarification of the respective incident.
 • Sieť na doručovanie obsahu: We use a “content delivery network” (CDN). A CDN is a service with the help of which the content of an online offer, in particular large media files such as graphics or program scripts, can be delivered faster and more securely with the help of regionally distributed servers connected via the Internet.
 • WordPress.com: Hostingová platforma pre blogy / webové stránky; Poskytovateľ služieb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webová lokalita: https://wordpress.com; Zásady ochrany osobných údajov: https://automattic.com/de/privacy/; Dohoda o spracovaní objednávky: uzavretá s poskytovateľom: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogy a publikačné médiá

We use blogs or comparable means of online communication and publication (hereinafter “publication medium”). Readers’ data are processed for the purposes of the publication medium only to the extent necessary for its presentation and communication between authors and readers or for security reasons. For the rest, we refer to the information on the processing of visitors to our publication medium within the scope of this data protection notice.

 • Typy spracúvaných údajov: inventárne údaje (napr. mená, adresy); kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla); údaje o obsahu (napr. položky v online formulároch); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy); zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka).
 • Subjekty údajov: Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účely spracovania: poskytovanie zmluvných služieb a zákazníckeho servisu; spätná väzba (napr. zber spätnej väzby prostredníctvom online formulára); poskytovanie našej online ponuky a používateľská prívetivosť; bezpečnostné opatrenia; správa a odpovede na otázky.
 • Právne dôvody: plnenie zmluvy a predzmluvné zisťovanie (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k spracovateľským operáciám, postupom a službám:

 • Pripomienky a príspevky: When users leave comments or other contributions, their IP addresses may be stored based on our legitimate interests. This is done for our security in case someone leaves unlawful content in comments and posts (insults, prohibited political propaganda, etc.). In this case, we ourselves can be prosecuted for the comment or post and are therefore interested in the identity of the author. Furthermore, we reserve the right, on the basis of our legitimate interests, to process users’ details for the purpose of spam detection. On the same legal basis, we reserve the right, in the case of surveys, to store the IP addresses of users for their duration and to use cookies to avoid multiple votes. The personal information provided in the context of comments and contributions, any contact and website information as well as the content-related information will be stored permanently by us until the user objects.
 • Získavanie emotikonov a smajlíkov WordPress: Retrieval of WordPress emojis and smilies – Within our WordPress blog, graphical emojis (or smilies), i.e., small graphic files expressing emotions, are used for purposes of efficient integration of content elements, obtained from external servers. The providers of the servers collect the IP addresses of the users. This is necessary so that the emoji files can be transmitted to the users’ browsers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacy policy: https://automattic.com/privacy.
 • Profilové obrázky z Gravataru: Profile pictures – We use the service Gravatar within our online offer and especially in the blog. Gravatar is a service where users can register and store profile pictures and their e-mail addresses. If users leave posts or comments on other online presences (especially blogs) with the respective e-mail address, their profile pictures can be displayed next to the posts or comments. For this purpose, the e-mail address provided by users is transmitted to Gravatar in encrypted form for the purpose of checking whether a profile is stored for it. This is the sole purpose of the transmission of the email address. It is not used for other purposes, but is deleted afterwards. The use of Gravatar is based on our legitimate interests, as we use Gravatar to offer post and comment authors the opportunity to personalize their posts with a profile picture. By displaying the images, Gravatar obtains the IP address of users, as this is necessary for a communication between a browser and an online service. If users do not want a user image associated with their email address on Gravatar to appear in the comments, they should use an email address that is not on file with Gravatar to comment. We also point out that it is also possible to use an anonymous email address or no email address at all if users do not want their email address to be sent to Gravatar. Users can completely prevent the transmission of data by not using our commenting system; poskytovateľa služieb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; zásady ochrany osobných údajov: https://automattic.com/privacy.

Správa kontaktov a dopytov

Pri kontaktovaní nás (napr. prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefónu alebo sociálnych médií), ako aj v rámci existujúcich používateľských a obchodných vzťahov sa informácie o dopytujúcich sa spracúvajú v rozsahu potrebnom na zodpovedanie požiadaviek na kontakt a prípadné požadované opatrenia.

Odpovede na kontaktné otázky, ako aj správa kontaktných údajov a údajov o požiadavkách v rámci zmluvných alebo predzmluvných vzťahov sa vykonáva s cieľom plniť naše zmluvné záväzky alebo odpovedať na (pre)zmluvné otázky a inak na základe oprávnených záujmov pri odpovedaní na otázky a udržiavaní používateľských alebo obchodných vzťahov.

 • Typy spracúvaných údajov: inventárne údaje (napr. mená, adresy); kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla); obsahové údaje (napr. údaje v online formulároch).
 • Subjekty údajov: Komunikační partneri.
 • Účely spracovania: žiadosti o kontakt a komunikáciu; poskytovanie zmluvných služieb a služieb zákazníkom.
 • Právny základ: Plnenie zmluvy a predzmluvné otázky (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO); zákonná povinnosť (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. c) DSGVO).

Ďalšie poznámky k spracovateľským operáciám, postupom a službám:

Kontaktný formulár: Ak nás používatelia kontaktujú prostredníctvom nášho kontaktného formulára, e-mailu alebo iných komunikačných kanálov, spracúvame údaje, ktoré nám boli v tejto súvislosti oznámené, na účely spracovania oznámenej žiadosti. Na tento účel spracúvame osobné údaje v rámci predzmluvných a zmluvných obchodných vzťahov, pokiaľ je to nevyhnutné na ich plnenie, a v ostatných prípadoch na základe našich oprávnených záujmov, ako aj záujmov komunikačných partnerov pri reagovaní na požiadavky a našich zákonných povinností uchovávania údajov.

Webová analýza, monitorovanie a optimalizácia

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

Okrem webovej analýzy môžeme používať aj testovacie postupy, napríklad na testovanie a optimalizáciu rôznych verzií našej online ponuky alebo jej komponentov.

Ak nie je ďalej uvedené inak, na tieto účely sa môžu vytvárať profily, t. j. údaje zhrnuté pre proces používania, a informácie sa môžu ukladať do prehliadača alebo koncového zariadenia a čítať z neho. Zhromaždené informácie zahŕňajú najmä navštívené webové stránky a prvky, ktoré sa na nich používajú, ako aj technické informácie, ako napríklad použitý prehliadač, použitý počítačový systém a informácie o čase používania. Ak používatelia súhlasili so zhromažďovaním údajov o svojej polohe od nás alebo od poskytovateľov služieb, ktoré používame, môžu sa spracúvať aj údaje o polohe.

Ukladajú sa aj IP adresy používateľov. Na ochranu používateľov však používame postup maskovania IP (t. j. pseudonymizáciu skrátením IP adresy). Vo všeobecnosti sa v súvislosti s webovou analýzou, A/B testovaním a optimalizáciou neukladajú žiadne jasné údaje používateľov (napríklad e-mailové adresy alebo mená), ale pseudonymy. To znamená, že my, ako aj poskytovatelia použitého softvéru, nepoznáme skutočnú identitu používateľov, ale iba informácie uložené v ich profiloch na účely príslušných postupov.

Poznámky k právnym základom: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typy spracúvaných údajov: Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účely spracovania: meranie dosahu (napr. štatistiky prístupov, rozpoznávanie vracajúcich sa návštevníkov); profily s informáciami o používateľoch (vytváranie profilov používateľov).
 • Bezpečnostné opatrenia: maskovanie IP (pseudonymizácia IP adresy).
 • Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k procesom, postupom a službám spracovania:

 • Služba Google Analytics: webová analytika, meranie dosahu, ako aj meranie tokov používateľov; Poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová lokalita: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; Ďalšie informácie: Typy spracúvania, ako aj spracúvané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmienky spracúvania údajov pre reklamné produkty Google a štandardné zmluvné doložky pre prenosy údajov do tretích krajín: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

Ukladajú sa aj IP adresy používateľov. Na ochranu používateľov však používame dostupné postupy maskovania IP (t. j. pseudonymizáciu skrátením IP adresy). Vo všeobecnosti sa v rámci online marketingového procesu neukladajú žiadne jasné údaje o používateľoch (napríklad e-mailové adresy alebo mená), ale pseudonymy. To znamená, že my, ako aj poskytovatelia online marketingových postupov, nepoznáme skutočnú identitu používateľov, ale len informácie uložené v ich profiloch.

Informácie v profiloch sa zvyčajne ukladajú do súborov cookie alebo podobnými postupmi. Tieto súbory cookie možno neskôr spravidla prečítať na iných webových stránkach, ktoré používajú rovnaký online marketingový postup, a analyzovať ich na účely zobrazenia obsahu, ako aj doplniť o ďalšie údaje a uložiť na server poskytovateľa online marketingového postupu.

Výnimočne možno profilom priradiť jasné údaje. Je to napríklad v prípade, ak sú používatelia členmi sociálnej siete, ktorej online marketingový postup používame, a sieť prepojí profily používateľov s vyššie uvedenými údajmi. Žiadame upozorniť, že používatelia sa môžu s poskytovateľmi dohodnúť dodatočne, napr. udelením súhlasu v rámci registračného procesu.

V zásade máme prístup len k súhrnným informáciám o úspešnosti našich reklám. V rámci tzv. merania konverzií však môžeme skontrolovať, ktoré z našich online marketingových procesov viedli k tzv. konverzii, t. j. napríklad k uzatvoreniu zmluvy s nami. Meranie konverzie sa používa výlučne na analýzu úspešnosti našich marketingových opatrení.

Ak nie je uvedené inak, žiadame vás, aby ste predpokladali, že použité súbory cookie sa budú uchovávať po dobu dvoch rokov.

Poznámky k právnym základom: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typy spracúvaných údajov: Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účely spracovania: remarketing; cielenie (určovanie cieľových skupín relevantných na marketingové účely alebo iné výstupy obsahu); marketing; profilovanie pomocou informácií súvisiacich s používateľom (vytváranie profilov používateľov); meranie konverzie (meranie účinnosti marketingových opatrení).
 • Bezpečnostné opatrenia: maskovanie IP (pseudonymizácia IP adresy).
 • Právny základ: Súhlas (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).
 • Možnosť námietky (opt-out): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Ďalšie informácie o spracovaní, postupoch a službách:

 • Správca reklám Google: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová lokalita: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; Ďalšie informácie: Typy spracovania a spracúvané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmienky spracovania údajov reklamných produktov Google: Informácie o službách Podmienky spracovania údajov medzi prevádzkovateľmi údajov a štandardné zmluvné doložky pre prenosy údajov do tretích krajín: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Ak spoločnosť Google vystupuje ako spracovateľ, podmienky spracovania údajov pre reklamné produkty Google a štandardné zmluvné doložky pre prenosy údajov do tretích krajín: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklamy Google a meranie konverzií: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová lokalita: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; Ďalšie informácie: Typy spracovania a spracúvané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmienky spracovania údajov reklamných produktov Google: Informácie o službách Podmienky spracovania údajov medzi prevádzkovateľmi údajov a štandardné zmluvné doložky pre prenosy údajov do tretích krajín: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense s personalizovanými reklamami: Používame službu Google Adsense s personalizovanými reklamami, pomocou ktorej sa reklamy zobrazujú v rámci našej online ponuky a za ich zobrazenie alebo iné použitie dostávame odmenu; Poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová lokalita: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; Ďalšie informácie: Typy spracovania a spracúvané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmienky spracovania údajov reklamných produktov Google: Informácie o podmienkach spracovania údajov v službách medzi prevádzkovateľmi a štandardných zmluvných doložkách pre prenos údajov do tretích krajín: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense s nepersonalizovanými reklamami: Používame službu Google Adsense s nepersonalizovanými reklamami, pomocou ktorých sa reklamy zobrazujú v rámci našej online ponuky a za ich zobrazenie alebo iné použitie dostávame odmenu; Poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová lokalita: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; Ďalšie informácie: Typy spracúvania a spracúvané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmienky ochrany údajov správcu a prevádzkovateľa Google Ads a štandardné zmluvné doložky pre prenosy údajov do tretích krajín: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Cielenie pomocou služby Google Analytics: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webová lokalita: https://marketingplatform.google.com; Právny základ: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; Dohoda o spracovaní objednávky: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Ďalšie informácie: Typy spracúvania, ako aj spracúvané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmienky spracúvania údajov pre reklamné produkty Google a štandardné zmluvné doložky pre prenosy údajov do tretích krajín: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklama spoločnosti Microsoft: remarketing / meranie konverzií; Poskytovateľ služieb: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Webová lokalita: https://about.ads.microsoft.com/; Zásady ochrany osobných údajov: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Odhlásenie: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Partnerské programy a partnerské odkazy

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

Aby sme mohli sledovať, či používatelia využili ponuky nami použitého partnerského odkazu, je potrebné, aby sa príslušní poskytovatelia tretích strán dozvedeli, že používatelia sledovali partnerský odkaz použitý v rámci našej online ponuky. Priradenie affiliate odkazov k príslušným obchodným transakciám alebo k iným akciám (napr. nákupom) slúži výlučne na účtovanie provízií a bude zrušené, akonáhle už nebude na tento účel potrebné.

Na účely vyššie uvedeného priradenia partnerských odkazov môžu byť partnerské odkazy doplnené o určité hodnoty, ktoré sú súčasťou odkazu alebo môžu byť uložené inde, napr. v súbore cookie. Hodnoty môžu zahŕňať najmä zdrojovú webovú stránku (referrer), čas, online identifikátor prevádzkovateľa webovej stránky, na ktorej bol umiestnený affiliate odkaz, online identifikátor príslušnej ponuky, typ použitého odkazu, typ ponuky a online identifikátor používateľa.

Poznámky k právnym základom: ak používateľov požiadame o súhlas s využívaním služieb tretích strán, právnym základom pre spracovanie údajov je súhlas. Okrem toho ich používanie môže byť súčasťou našich (pred)zmluvných služieb za predpokladu, že používanie poskytovateľov tretích strán bolo dohodnuté v tomto rámci. V opačnom prípade sa údaje používateľov spracúvajú na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujem o efektívne, hospodárne a pre príjemcov ústretové služby). V tejto súvislosti by sme vás chceli odkázať aj na informácie o používaní súborov cookie v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 • Typy spracúvaných údajov: zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy); inventárne údaje (napr. mená, adresy); platobné údaje (napr. bankové údaje, faktúry, história platieb).
 • Subjekty údajov: Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb); zákazníci.
 • Účely spracovania: sledovanie pobočiek; poskytovanie zmluvných služieb a služieb zákazníkom.
 • Právne dôvody: súhlas (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnenie zmluvy a predzmluvné žiadosti (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k procesom, postupom a službám spracovania:

 • Affiliate program Amazon: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Sieť partnerov eBay: Affiliate marketingový partnerský program; poskytovateľ služieb: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; webová stránka: https://partnernetwork.ebay.de; zásady ochrany osobných údajov: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Recenzie zákazníkov a postupy hodnotenia

Zúčastňujeme sa na procesoch hodnotenia a ratingu s cieľom hodnotiť, optimalizovať a propagovať naše služby. Ak nás používatelia hodnotia alebo inak poskytujú spätnú väzbu prostredníctvom zúčastnených platforiem alebo postupov hodnotenia, platia aj všeobecné obchodné podmienky alebo podmienky používania a oznámenia o ochrane osobných údajov poskytovateľov. Hodnotenie spravidla vyžaduje aj registráciu u príslušných poskytovateľov.

Aby sme sa uistili, že hodnotiace osoby skutočne využili naše služby, odovzdávame so súhlasom zákazníka údaje potrebné na tento účel príslušnej hodnotiacej platforme, pokiaľ ide o zákazníka a použitú službu (vrátane mena, e-mailovej adresy a čísla objednávky alebo čísla položky). Tieto údaje sa používajú výlučne na overenie pravosti používateľa.

 • Typy spracúvaných údajov: zmluvné údaje (napr. predmet zmluvy, termín, kategória zákazníka); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Zákazníci; používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účely spracovania: spätná väzba (napr. zber spätnej väzby prostredníctvom online formulára); marketing.
 • Právne dôvody: súhlas (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k spracovateľským operáciám, postupom a službám:

Widget na hodnotenie: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Prítomnosť na sociálnych sieťach (sociálne médiá)

Udržiavame online prítomnosť na sociálnych sieťach a v tejto súvislosti spracúvame údaje používateľov, aby sme mohli komunikovať s používateľmi, ktorí sú tam aktívni, alebo aby sme mohli ponúkať informácie o nás.

Radi by sme upozornili, že údaje používateľov sa môžu spracúvať mimo Európskej únie. To môže mať za následok riziká pre používateľov, pretože by to mohlo napríklad sťažiť vymáhanie práv používateľov.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

Podrobné informácie o jednotlivých formách spracovania a možnostiach vzniesť námietku (opt-out) nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov a informáciách, ktoré poskytujú prevádzkovatelia príslušných sietí.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Typy spracúvaných údajov: kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla); údaje o obsahu (napr. položky v online formulároch); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účely spracovania: žiadosti o kontakt a komunikácia; spätná väzba (napr. zber spätnej väzby prostredníctvom online formulára); marketing.
 • Právny základ: Oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Zásuvné moduly a vložené funkcie a obsah

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Poznámky k právnemu základu: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typy spracúvaných údajov: Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy); inventárne údaje (napr. mená, adresy); kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla); údaje o obsahu (napr. položky v online formulároch).
 • Subjekty údajov: Používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Účely spracovania: poskytovanie našej online ponuky a užívateľskej prívetivosti; poskytovanie zmluvných služieb a zákazníckeho servisu; profily s informáciami o používateľoch (vytváranie profilov používateľov); marketing.
 • Právne základy: súhlas (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnenie zmluvy a predzmluvné žiadosti (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k procesom, postupom a službám spracovania:

 • Integrácia softvéru, skriptov alebo rámcov tretích strán (napr. jQuery): we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Úžasné písmo: Zobrazenie písma a symbolov; poskytovateľ služieb: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; webová stránka: https://fontawesome.com/; zásady ochrany osobných údajov: https://fontawesome.com/privacy.
 • Fonty Google: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Pluginy a obsah Twitteru: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • Videá na YouTube: Video obsah; poskytovateľ služieb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; materská spoločnosť: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webová stránka: https://www.youtube.com; zásady ochrany osobných údajov: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Nastavenia zobrazovania reklám: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Videá na YouTube: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Nástroje na riadenie, organizáciu a podporu

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

V tejto súvislosti sa osobné údaje môžu spracúvať a ukladať na serveroch poskytovateľov - tretích strán. Môže ísť o rôzne údaje, ktoré spracúvame v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Tieto údaje môžu zahŕňať najmä základné údaje a kontaktné údaje používateľov, údaje o transakciách, zmluvách, iných procesoch a ich obsahu.

Ak sú používatelia odkázaní na poskytovateľov tretích strán alebo ich softvér či platformy v rámci komunikácie, obchodných alebo iných vzťahov s nami, poskytovatelia tretích strán môžu spracúvať údaje o používaní a metaúdaje na účely zabezpečenia, optimalizácie služieb alebo na marketingové účely. Preto vás žiadame, aby ste dodržiavali oznámenia o ochrane údajov príslušných poskytovateľov tretích strán.

Poznámky k právnemu základu: Ak používateľov požiadame o súhlas s používaním poskytovateľov tretích strán, právnym základom na spracovanie údajov je súhlas. Okrem toho ich používanie môže byť súčasťou našich (pred)zmluvných služieb za predpokladu, že používanie poskytovateľov tretích strán bolo dohodnuté v tomto rámci. V opačnom prípade sa údaje používateľov spracúvajú na základe našich oprávnených záujmov (t. j. záujmu o efektívne, hospodárne a pre príjemcov ústretové služby). V tejto súvislosti by sme vás chceli odkázať aj na informácie o používaní súborov cookie v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 • Typy spracúvaných údajov: inventárne údaje (napr. mená, adresy); kontaktné údaje (napr. e-mail, telefónne čísla); údaje o obsahu (napr. položky v online formulároch); údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, záujem o obsah, čas prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy).
 • Subjekty údajov: Komunikační partneri; používatelia (napr. návštevníci webových stránok, používatelia online služieb).
 • Právne dôvody: súhlas (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnenie zmluvy a predzmluvné žiadosti (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávnené záujmy (článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Ďalšie poznámky k procesom, postupom a službám spracovania:

 • Ostatní poskytovatelia služieb

Zmena a aktualizácia zásad ochrany osobných údajov

Žiadame vás, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu našich zásad ochrany osobných údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov upravíme hneď, ako si to vyžiadajú zmeny v nami vykonávanom spracovaní údajov. Budeme vás informovať hneď, ako si zmeny budú vyžadovať akt spolupráce z vašej strany (napr. súhlas) alebo iné individuálne oznámenie.

Pokiaľ v tomto vyhlásení o ochrane údajov uvádzame adresy a kontaktné údaje spoločností a organizácií, prosíme vás, aby ste si uvedomili, že adresy sa môžu časom meniť, a žiadame vás, aby ste si tieto informácie overili skôr, ako nás kontaktujete.

Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte podľa GDPR rôzne práva, ktoré vyplývajú najmä z článkov 15 až 21 GDPR:

 • Právo vzniesť námietku: máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka a ktoré sa vykonáva na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) DSGVO; to platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Ak sa osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu; to sa vzťahuje aj na profilovanie, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom.
 • Právo odvolať súhlas: Máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas.
 • Právo na informácie: máte právo požiadať o potvrdenie, či sa príslušné údaje spracúvajú, a o informácie o týchto údajoch, ako aj o ďalšie informácie a kópiu údajov v súlade so zákonnými požiadavkami.
 • Právo na opravu: máte právo v súlade so zákonom požiadať o doplnenie údajov, ktoré sa vás týkajú, alebo o opravu nesprávnych údajov, ktoré sa vás týkajú.
 • Právo na vymazanie a obmedzenie spracovania: V súlade s právnymi požiadavkami máte právo požadovať, aby boli údaje, ktoré sa vás týkajú, bezodkladne vymazané, prípadne v súlade s právnymi požiadavkami požadovať obmedzenie spracovania údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte v súlade so zákonnými požiadavkami alebo požadovať ich prenos inej zodpovednej strane.
 • Sťažnosť dozornému orgánu: bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje požiadavky GDPR.

Definície

V tejto časti nájdete prehľad pojmov použitých v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Mnohé pojmy sú prevzaté zo zákona a definované predovšetkým v článku 4 nariadenia GDPR. Právne definície sú záväzné. Na druhej strane nasledujúce vysvetlenia majú predovšetkým pomôcť pri pochopení. Pojmy sú zoradené abecedne.

 • Affiliate tracking: V rámci affiliate sledovania sa zaznamenávajú odkazy, pomocou ktorých odkazujúce webové stránky odkazujú používateľov na webové stránky s ponukou produktov alebo iných produktov. Prevádzkovatelia príslušných odkazujúcich webových stránok môžu získať províziu, ak používatelia nasledujú tieto tzv. partnerské odkazy a následne využijú ponuky (napr. kúpia tovar alebo využijú služby). Na tento účel je potrebné, aby poskytovatelia mohli sledovať, či používatelia, ktorí majú záujem o určité ponuky, ich následne využijú na podnet affiliate odkazov. Pre funkčnosť affiliate odkazov je preto nevyhnutné, aby boli doplnené o určité hodnoty, ktoré sa stanú súčasťou odkazu alebo sa uložia inde, napr. v súbore cookie. Tieto hodnoty zahŕňajú najmä zdrojovú webovú stránku (referrer), čas, online identifikátor prevádzkovateľa webovej stránky, na ktorej sa affiliate odkaz nachádzal, online identifikátor príslušnej ponuky, online identifikátor používateľa, ako aj hodnoty špecifické pre sledovanie, ako napríklad ID reklamného média, ID affiliate a kategorizácie.
 • Konverzné meranie: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Osobné údaje: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profily s informáciami týkajúcimi sa používateľa: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Meranie dosahu: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Remarketing: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Ovládač: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Spracovanie: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Vytvorenie cieľovej skupiny: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke