Zásady ochrany osobních údajů

Následujícím prohlášením o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jaké typy vašich osobních údajů (dále také zkráceně "údaje") zpracováváme, k jakým účelům a v jakém rozsahu. Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, které provádíme, a to jak v rámci poskytování našich služeb, tak zejména na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích a v rámci externích online prezentací, jako jsou naše profily na sociálních sítích (dále společně jen "online nabídka")

 

Zodpovědný

Globamos Inc
www.globamos.io

E-mailová adresa
web @ globamos.io

Telefon
+507 83 390 81

 

Přehled zpracovatelských operací

Následující přehled shrnuje typy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a odkazuje na subjekty údajů.

Typy zpracovávaných údajů

 • Inventarizační údaje
 • Platební údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o obsahu
 • Údaje o smlouvě
 • Údaje o použití
 • Meta/komunikační údaje

Kategorie subjektů údajů

 • Zákazníci
 • Zúčastněné strany
 • Komunikační partneři
 • Uživatelé
 • Obchodní a smluvní partneři
 • Žáci/studenti/účastníci

Účely zpracování

 • Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Žádosti o kontakt a komunikace.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Měření rozsahu.
 • Kancelářské a organizační postupy.
 • Remarketing.
 • Převodní měření.
 • Sledování partnerů.
 • Správa a zodpovídání dotazů.
 • Zpětná vazba.
 • Marketing.
 • Profily s informacemi o uživateli.
 • Budování publika.
 • Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.

Příslušné právní základy

Níže najdete přehled právních základů DSGVO, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje. Upozorňujeme, že kromě ustanovení GDPR mohou ve vaší zemi nebo v zemi našeho bydliště či sídla platit vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud by navíc v jednotlivých případech byly relevantní konkrétnější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO) - subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro konkrétní účel nebo účely.
 • Plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření provedených na žádost subjektu údajů.
 • Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO) - Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními předpisy, přičemž zohledňujeme stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování, jakož i různou pravděpodobnost výskytu a rozsah ohrožení práv a svobod fyzických osob, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající danému riziku.

Tato opatření zahrnují zejména ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu k údajům, jejich vkládání, zveřejňování, zajištění jejich dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy k zajištění práv subjektů údajů, výmazu údajů a reakcí na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru i postupů v souladu se zásadou ochrany údajů, a to prostřednictvím návrhu technologií a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů.

Šifrování SSL (https): V zájmu ochrany vašich údajů přenášených prostřednictvím naší online nabídky používáme šifrování SSL. Takto šifrované spojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku prohlížeče.

Předávání osobních údajů

V průběhu našeho zpracování osobních údajů se může stát, že údaje budou předány nebo zpřístupněny jiným orgánům, společnostem, právně samostatným organizačním jednotkám nebo osobám. Příjemci těchto údajů mohou být například poskytovatelé služeb pověření úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou integrovány do webových stránek. V takových případech dodržujeme zákonné požadavky a zejména uzavíráme s příjemci vašich údajů příslušné smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů.

Přenos dat v rámci organizace: Můžeme předávat osobní údaje jiným subjektům v rámci naší organizace nebo jim umožnit přístup k těmto údajům. Pokud se jedná o předání pro administrativní účely, je předání údajů založeno na našich oprávněných obchodních a provozních zájmech nebo je provedeno v případě, že je to nezbytné pro splnění našich smluvních závazků nebo pokud máme souhlas subjektů údajů nebo zákonné povolení.

Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud zpracování probíhá v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů jiným osobám, subjektům nebo společnostem, děje se tak pouze v souladu s právními požadavky.

Na základě výslovného souhlasu nebo smluvně či zákonně požadovaného předání zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, smluvním závazkem prostřednictvím tzv. standardních ochranných doložek Komise EU, za přítomnosti osvědčení nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů (čl. 44 až 49 DSGVO, informační stránka Komise EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Vymazání dat

Údaje, které zpracováváme, budou vymazány v souladu s právními požadavky, jakmile budou odvolány jejich souhlasy povolené ke zpracování nebo přestanou platit jiná povolení (např. pokud pomine účel zpracování těchto údajů nebo pokud nejsou pro daný účel nezbytné).

Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno na tyto účely. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká např. údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů nebo jejichž uchovávání je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Naše oznámení o ochraně osobních údajů mohou obsahovat také další informace o uchovávání a vymazávání údajů, které budou mít přednost pro příslušné operace zpracování.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné paměťové poznámky, které ukládají informace v koncových zařízeních a čtou informace z koncových zařízení. Například k uložení stavu přihlášení do uživatelského účtu, obsahu nákupního košíku v e-shopu, navštíveného obsahu nebo použitých funkcí online nabídky. Soubory cookie mohou být dále využívány k různým účelům, např. pro účely funkčnosti, bezpečnosti a komfortu online nabídek, jakož i pro vytváření analýz toků návštěvníků.

Poznámky k souhlasu: Soubory cookie používáme v souladu se zákonnými požadavky. Proto od uživatelů získáváme předchozí souhlas s výjimkou případů, kdy to zákon nevyžaduje. Souhlas není vyžadován zejména tehdy, pokud je ukládání a čtení informací, včetně souborů cookie, nezbytně nutné k tomu, aby uživateli byla poskytnuta telemediální služba (tj. naše online nabídka), kterou si výslovně vyžádal. Odvolatelný souhlas je uživatelům jasně sdělen a obsahuje informace o příslušném použití souborů cookie.

Poznámky k právním základům podle zákona o ochraně osobních údajů: právní základ podle zákona o ochraně osobních údajů, na jehož základě zpracováváme osobní údaje uživatelů pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda uživatele požádáme o souhlas. Pokud uživatelé souhlasí, je právním základem pro zpracování jejich údajů jejich deklarovaný souhlas. V opačném případě jsou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online nabídky a zlepšování její použitelnosti) nebo, pokud se tak děje v souvislosti s plněním našich smluvních závazků, pokud je použití souborů cookie nezbytné ke splnění našich smluvních závazků. K jakým účelům soubory cookie zpracováváme, objasňujeme v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s našimi postupy udělování souhlasu a zpracování.

Doba skladování: S ohledem na délku ukládání se rozlišují následující typy souborů cookie:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře své koncové zařízení (např. prohlížeč nebo mobilní aplikaci).
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření koncového zařízení. Může být například uložen stav přihlášení nebo preferovaný obsah, který se zobrazí přímo, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. Stejně tak lze údaje o uživateli shromážděné pomocí souborů cookie použít pro měření dosahu. Pokud uživatelům neposkytneme výslovné informace o typu a době ukládání souborů cookie (např. v rámci získání souhlasu), měli by uživatelé předpokládat, že soubory cookie jsou trvalé a že doba jejich ukládání může být až dva roky.

Obecné informace o odvolání a námitce (opt-out): Uživatelé mohou udělený souhlas kdykoli odvolat a také vznést námitku proti zpracování v souladu s právními požadavky čl. 21 DSGVO (další informace o námitce jsou uvedeny jako součást těchto zásad ochrany osobních údajů). Uživatelé mohou svou námitku vyjádřit také prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

Obchodní služby

Zpracováváme údaje našich smluvních a obchodních partnerů, např. zákazníků a zájemců (dále společně jen "smluvní partneři"), v rámci smluvních a srovnatelných právních vztahů a souvisejících opatření a v rámci komunikace se smluvními partnery (nebo předsmluvní komunikace), např. za účelem zodpovězení dotazů.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků. To zahrnuje zejména povinnosti poskytovat sjednané služby, případné povinnosti aktualizace a opravné prostředky v případě záručních a jiných poruch služeb. Kromě toho údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a pro účely administrativních úkonů spojených s těmito závazky a organizací společnosti. Dále údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů na řádném a správném řízení podniku, jakož i na základě bezpečnostních opatření na ochranu našich smluvních partnerů a našich obchodních operací před zneužitím, ohrožením jejich údajů, tajemství, informací a práv (např. pro zapojení telekomunikačních, dopravních a jiných pomocných služeb, jakož i subdodavatelů, bank, daňových a právních poradců, poskytovatelů platebních služeb nebo finančních úřadů). V rámci platných právních předpisů sdělujeme údaje smluvních partnerů třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro výše uvedené účely nebo pro plnění zákonných povinností. O dalších formách zpracování, např. pro marketingové účely, budou smluvní partneři informováni v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Smluvní partnery informujeme o tom, které údaje jsou pro výše uvedené účely vyžadovány, a to před shromažďováním údajů nebo v jeho průběhu, např. v online formulářích, prostřednictvím zvláštního označení (např. barvami) nebo symboly (např. hvězdičkami nebo podobně) nebo osobně.

Údaje vymažeme po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných povinností, tj. zpravidla po 4 letech, pokud nejsou údaje uloženy v zákaznickém účtu, např. po dobu, po kterou musí být uchovávány z právních důvodů archivace (např. pro daňové účely zpravidla 10 let). Údaje, které nám smluvní partner sdělil v rámci objednávky, vymažeme v souladu se specifikací objednávky, zpravidla po skončení objednávky.

Pokud k poskytování našich služeb využíváme poskytovatele nebo platformy třetích stran, platí ve vztahu mezi uživateli a poskytovateli podmínky a oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů nebo platforem třetích stran.

Ekonomické analýzy a průzkum trhu

Z obchodních důvodů a abychom mohli identifikovat tržní trendy, přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme údaje, které máme k dispozici o obchodních transakcích, smlouvách, poptávkách atd., přičemž do skupiny subjektů údajů mohou patřit smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší online nabídky.
Analýzy se provádějí pro účely hodnocení podniku, marketingu a průzkumu trhu (např. pro určení skupin zákazníků s různými charakteristikami). Přitom můžeme, pokud jsou k dispozici, zohlednit profily registrovaných uživatelů spolu s jejich údaji, např. o využívaných službách. Tyto analýzy slouží pouze nám a nejsou zveřejňovány navenek, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými, tj. anonymizovanými hodnotami. Dále bereme ohled na soukromí uživatelů a údaje pro účely analýzy zpracováváme pokud možno pseudonymně, a pokud je to možné, tak anonymně (např. jako souhrnné údaje).

Obchod a e-commerce

Zpracováváme údaje našich zákazníků, abychom jim umožnili výběr, nákup nebo objednávku vybraných produktů, zboží a souvisejících služeb, jakož i jejich platbu a dodání nebo provedení. Pokud je to pro vyřízení objednávky nezbytné, využíváme k jejímu doručení, resp. vyřízení našim zákazníkům poskytovatele služeb, zejména poštovní, spediční a přepravní společnosti. Pro zpracování platebních transakcí využíváme služeb bank a poskytovatelů platebních služeb. Požadované informace jsou jako takové identifikovány v rámci procesu objednávky nebo srovnatelného pořízení a zahrnují informace potřebné pro doručení, resp. poskytnutí a fakturaci, jakož i kontaktní údaje, aby bylo možné uskutečnit případnou konzultaci.

Agenturní služby

Údaje našich zákazníků zpracováváme v rámci našich smluvních služeb, které mohou zahrnovat například koncepční a strategické poradenství, plánování kampaní, vývoj softwaru a designu/konzultace nebo údržbu, implementaci kampaní a procesů, manipulaci, správu serverů, analýzu dat/konzultační služby a služby školení.

Vzdělávací a školicí služby

Zpracováváme údaje účastníků našich vzdělávacích a školicích služeb (jednotně označovaných jako "účastníci školení"), abychom jim mohli poskytovat naše školicí služby. Údaje zpracovávané v této souvislosti, povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování jsou dány základním smluvním a školicím vztahem. Mezi formy zpracování patří také hodnocení a vyhodnocování výkonu našich služeb a služeb lektorů.

V průběhu naší činnosti můžeme zpracovávat také zvláštní kategorie údajů, zejména informace o zdravotním stavu stážistů a studentů, jakož i údaje odhalující etnický původ, politické názory, náboženské nebo ideologické přesvědčení. Za tímto účelem získáváme výslovný souhlas účastníků školení, je-li vyžadován, a jinak zvláštní kategorie údajů zpracováváme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování vzdělávacích služeb, pro účely zdravotní péče, sociální ochrany nebo ochrany životně důležitých zájmů účastníků školení.

Pokud je to nezbytné pro plnění naší smlouvy, pro ochranu životně důležitých zájmů nebo to vyžaduje zákon, nebo pokud máme souhlas účastníků školení, sdělujeme nebo předáváme údaje účastníků školení třetím stranám nebo zástupcům, jako jsou úřady nebo v oblasti IT, kancelářských nebo srovnatelných služeb, v souladu s požadavky profesního práva.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci; potenciální zákazníci; obchodní a smluvní partneři; žáci/studenti/účastníci.
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům; bezpečnostní opatření; žádosti o kontakt a komunikace; kancelářské a organizační postupy; správa a reakce na žádosti; měření konverze (měření účinnosti marketingových aktivit); profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).
 • Právní důvody: plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO); právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO).

Využití online platforem pro účely nabídky a prodeje

Naše služby nabízíme na online platformách provozovaných jinými poskytovateli služeb. V této souvislosti platí kromě našich oznámení o ochraně údajů také oznámení o ochraně údajů příslušných platforem. To platí zejména s ohledem na provádění platebního procesu a postupy používané na platformách pro měření dosahu a marketing založený na zájmech.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci.
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Právní důvody: Plnění smlouvy a dotazy před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

 • Amazon: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: Kennedyho, L-1855 Lucemburk, a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mnichov, Německo (společně "Amazon Europe"), mateřská společnost: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webové stránky: https://www.amazon.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Švýcarsko; webové stránky: https://www.ebay.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Německo ; webové stránky: https://www.rakuten.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Poskytování online nabídky a webhostingu

Abychom mohli bezpečně a efektivně poskytovat naši online nabídku, využíváme služeb jednoho nebo více poskytovatelů webhostingu, z jejichž serverů (nebo jimi spravovaných serverů) lze k online nabídce přistupovat. Pro tyto účely můžeme využívat infrastrukturní služby a služby platformy, výpočetní kapacitu, úložný prostor a databázové služby, jakož i bezpečnostní služby a služby technické údržby.

Údaje zpracovávané v rámci poskytování nabídky hostingu mohou zahrnovat veškeré informace týkající se uživatelů naší online nabídky, které vznikají v rámci používání a komunikace. Pravidelně se jedná o IP adresu, která je nezbytná pro doručení obsahu online nabídky prohlížečům, a všechny vstupy provedené v rámci naší online nabídky nebo z webových stránek.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti; poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu: my sami (nebo náš poskytovatel webhostingu) shromažďujeme údaje o každém přístupu na server (tzv. soubory protokolu serveru). Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název webových stránek a souborů, ke kterým se přistupuje, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka) a zpravidla také IP adresy a poskytovatele, který žádost podal. Protokolové soubory serveru mohou být použity jednak pro bezpečnostní účely, např. k zabránění přetížení serveru (zejména v případě zneužití, tzv. DDoS útoků), a jednak k zajištění vytížení serverů a jejich stability; vymazání dat: Informace ze souborů protokolu se ukládají po dobu maximálně 30 dnů a poté se vymažou nebo anonymizují. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou z vymazání vyňaty až do konečného objasnění příslušného incidentu.
 • Síť pro doručování obsahu: Používáme síť pro doručování obsahu (CDN). Síť CDN je služba, pomocí které lze obsah online nabídky, zejména velké mediální soubory, jako je grafika nebo programové skripty, doručit rychleji a bezpečněji pomocí regionálně rozmístěných serverů připojených přes internet.
 • WordPress.com: Hostitelská platforma pro blogy / webové stránky; Poskytovatel služeb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webové stránky: https://wordpress.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/de/privacy/; Smlouva o zpracování objednávky: uzavřeno s poskytovatelem: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogy a publikační média

Používáme blogy nebo srovnatelné prostředky online komunikace a publikování (dále jen "publikační médium"). Údaje čtenářů jsou pro účely publikačního média zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro jeho prezentaci a komunikaci mezi autory a čtenáři nebo z bezpečnostních důvodů. Ve zbytku odkazujeme na informace o zpracování návštěvníků našeho publikačního média v rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníka).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu; zpětná vazba (např. shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost; bezpečnostní opatření; správa a odpovědi na dotazy.
 • Právní důvody: plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

 • Komentáře a příspěvky: Pokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, mohou být jejich IP adresy uloženy na základě našich oprávněných zájmů. Děje se tak z důvodu naší bezpečnosti pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích zanechal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V takovém případě můžeme být za komentář nebo příspěvek sami stíháni, a proto nás zajímá totožnost autora. Dále si na základě našich oprávněných zájmů vyhrazujeme právo zpracovávat údaje uživatelů za účelem odhalování spamu. Na stejném právním základě si v případě anket vyhrazujeme právo ukládat IP adresy uživatelů po dobu jejich trvání a používat soubory cookie, abychom zabránili vícenásobnému hlasování. Osobní údaje poskytnuté v rámci komentářů a příspěvků, veškeré kontaktní údaje a informace o webových stránkách, jakož i informace související s obsahem, budou u nás trvale uloženy, dokud uživatel nevznese námitku.
 • Získání emotikonů a smajlíků WordPress: Získávání emotikonů a smajlíků WordPress - V rámci našeho blogu WordPress se používají grafické emotikony (nebo smajlíky), tj. malé grafické soubory vyjadřující emoce, pro účely efektivní integrace prvků obsahu, které se získávají z externích serverů. Poskytovatelé těchto serverů shromažďují IP adresy uživatelů. To je nezbytné k tomu, aby mohly být soubory emoji přeneseny do prohlížečů uživatelů; poskytovatel služby: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.
 • Profilové obrázky z Gravataru: Profilové obrázky - V rámci naší online nabídky a zejména na blogu používáme službu Gravatar. Gravatar je služba, kde se uživatelé mohou registrovat a ukládat profilové obrázky a své e-mailové adresy. Pokud uživatelé zanechávají příspěvky nebo komentáře na jiných online prezentacích (zejména blozích) s příslušnou e-mailovou adresou, mohou se u příspěvků nebo komentářů zobrazovat jejich profilové obrázky. Za tímto účelem je e-mailová adresa, kterou uživatelé poskytli, předána společnosti Gravatar v zašifrované podobě za účelem kontroly, zda je pro ni uložen profil. Toto je jediný účel přenosu e-mailové adresy. K jiným účelům se nepoužívá, ale je následně smazána. Používání služby Gravatar je založeno na našich oprávněných zájmech, protože službu Gravatar používáme k tomu, abychom autorům příspěvků a komentářů nabídli možnost personalizovat své příspěvky profilovým obrázkem. Zobrazením obrázků získává Gravatar IP adresu uživatelů, protože ta je nezbytná pro komunikaci mezi prohlížečem a online službou. Pokud uživatelé nechtějí, aby se v komentářích zobrazoval uživatelský obrázek spojený s jejich e-mailovou adresou v systému Gravatar, měli by ke komentování použít e-mailovou adresu, která není v systému Gravatar uložena. Upozorňujeme také, že je možné použít také anonymní e-mailovou adresu nebo nepoužít žádnou e-mailovou adresu, pokud uživatelé nechtějí, aby byla jejich e-mailová adresa odesílána do služby Gravatar. Uživatelé mohou přenosu údajů zcela zabránit tím, že nebudou používat náš systém komentářů; poskytovatele služeb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.

Správa kontaktů a dotazů

When contacting us (e.g. via contact form, email, telephone or via social media) as well as in the context of existing user and business relationships, the information of the inquiring persons is processed to the extent necessary to respond to the contact requests and any requested measures.

The response to the contact inquiries as well as the management of contact and inquiry data in the context of contractual or pre-contractual relationships is carried out to fulfill our contractual obligations or to respond to (pre)contractual inquiries and otherwise on the basis of legitimate interests in responding to the inquiries and maintaining user or business relationships.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventory data (e.g. names, addresses); contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms).
 • Subjekty údajů: Communication partners.
 • Účely zpracování: contact requests and communication; provision of contractual services and customer service.
 • Právní základ: Contract performance and pre-contractual inquiries (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Legal obligation (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

Contact form: If users contact us via our contact form, e-mail or other communication channels, we process the data communicated to us in this context for the purpose of processing the communicated request. For this purpose, we process personal data in the context of pre-contractual and contractual business relationships, insofar as this is necessary for their fulfillment, and otherwise on the basis of our legitimate interests as well as the interests of the communication partners in responding to the requests and our legal retention obligations.

Web analysis, monitoring and optimization

Web analytics (also referred to as “reach measurement”) is used to evaluate the flow of visitors to our online offering and may include behavior, interests or demographic information about visitors, such as age or gender, as pseudonymous values. With the help of reach analysis, we can recognize, for example, at what time our online offer or its functions or content are most frequently used or invite re-use. Likewise, we can understand which areas need optimization.

In addition to web analytics, we may also use testing procedures, for example, to test and optimize different versions of our online offering or its components.

Unless otherwise stated below, profiles, i.e. data summarized for a usage process, may be created for these purposes and information may be stored in a browser, or in a terminal device, and read from it. The information collected includes, in particular, websites visited and elements used there as well as technical information such as the browser used, the computer system used and information on usage times. If users have agreed to the collection of their location data from us or from the providers of the services we use, location data may also be processed.

The IP addresses of the users are also stored. However, we use an IP masking procedure (i.e., pseudonymization by shortening the IP address) to protect users. Generally, in the context of web analysis, A/B testing and optimization, no clear data of the users (such as e-mail addresses or names) are stored, but pseudonyms. This means that we, as well as the providers of the software used, do not know the actual identity of the users, but only the information stored in their profiles for the purposes of the respective procedures.

Notes on legal bases: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typy zpracovávaných údajů: Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: reach measurement (e.g. access statistics, recognition of returning visitors); profiles with user-related information (creation of user profiles).
 • Security measures: IP masking (pseudonymization of the IP address).
 • Právní základ: Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Google Analytics: web analytics, reach measurement as well as measurement of user flows; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacy policy: https://policies.google.com/privacy; Further information: Types of processing as well as data processed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Data processing terms for Google advertising products and standard contractual clauses for third country transfers of data: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

We process personal data for online marketing purposes, which may include, in particular, marketing advertising space or displaying promotional and other content (collectively, “content”) based on potential user interests and measuring its effectiveness.

For these purposes, so-called user profiles are created and stored in a file (so-called “cookie”) or similar procedures are used, by means of which the information about the user relevant to the presentation of the aforementioned content is stored. This information may include, for example, content viewed, websites visited, online networks used, but also communication partners and technical information, such as the browser used, the computer system used and information on usage times and functions used. If users have consented to the collection of their location data, this may also be processed.

The IP addresses of users are also stored. However, we use available IP masking procedures (i.e., pseudonymization by shortening the IP address) to protect users. In general, no clear user data (such as e-mail addresses or names) is stored as part of the online marketing process, but pseudonyms. This means that we, as well as the providers of the online marketing procedures, do not know the actual identity of the users, but only the information stored in their profiles.

The information in the profiles is usually stored in the cookies or by means of similar procedures. These cookies can later generally be read on other websites that use the same online marketing procedure and analyzed for the purpose of displaying content as well as supplemented with further data and stored on the server of the online marketing procedure provider.

Exceptionally, clear data can be assigned to the profiles. This is the case if, for example, the users are members of a social network whose online marketing procedure we use and the network links the profiles of the users with the aforementioned data. We ask to note that users may make additional arrangements with the providers, e.g. by giving consent as part of the registration process.

In principle, we only receive access to summarized information about the success of our advertisements. However, in the context of so-called conversion measurements, we can check which of our online marketing processes have led to a so-called conversion, i.e., for example, to a conclusion of a contract with us. The conversion measurement is used solely to analyze the success of our marketing measures.

Unless otherwise stated, we ask you to assume that cookies used will be stored for a period of two years.

Notes on legal bases: if we ask users for their consent to use third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typy zpracovávaných údajů: Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: remarketing; targeting (determining target groups relevant for marketing purposes or otherwise outputting content); marketing; profiling with user-related information (creating user profiles); conversion measurement (measuring the effectiveness of marketing measures).
 • Security measures: IP masking (pseudonymization of the IP address).
 • Právní základ: Consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Possibility of objection (opt-out): We refer to the data protection notices of the respective providers and the objection options given to the providers (so-called “opt-out”). If no explicit opt-out option has been specified, you have the option of disabling cookies in your browser settings. However, this may restrict functions of our online offer. We therefore recommend the following additional opt-out options, which are offered in summary for the respective areas: a) Europe: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Cross-territory: https://optout.aboutads.info.

Further information on processing, procedures and services:

 • Google Ad Manager: we use the “Google Marketing Platform” (and services such as “Google Ad Manager”) to place ads on the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.). The Google Marketing Platform is characterized by the fact that ads are displayed in real time based on presumed user interests. This allows us to display ads for and within our online offering in a more targeted manner to present users only with ads that potentially match their interests. If, for example, a user is shown ads for products in which he or she was interested on other online offers, this is referred to as “remarketing”; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Further information: Types of processing as well as data processed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Data Processing Terms: Information on services Data processing terms between data controllers and standard contractual clauses for third country transfers of data: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Where Google acts as a processor, data processing terms for Google advertising products and standard contractual clauses for third country transfers of data: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads and conversion measurement: we use the online marketing method “Google Ads” to place ads in the Google advertising network (e.g., in search results, in videos, on web pages, etc.) so that they are displayed to users who have a presumed interest in the ads (so-called “conversion”). Furthermore, we measure the conversion of the ads. However, we only learn the anonymous total number of users who clicked on our ad and were redirected to a page marked with a so-called “conversion tracking tag”. However, we ourselves do not receive any information with which users can be identified; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Further information: Types of processing as well as data processed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Data Processing Terms: Information on services Data processing terms between data controllers and standard contractual clauses for third country transfers of data: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense with personalized ads: We use the Google Adsense service with personalized ads, with the help of which ads are displayed within our online offer and we receive remuneration for their display or other use; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Further information: Types of processing as well as data processed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Data Processing Terms: Information on Services Data Processing Terms between Controllers and Standard Contractual Clauses for Third Country Transfers of Data: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense with non-personalized ads: We use the Google Adsense service with non-personalized ads, with the help of which ads are displayed within our online offer and we receive remuneration for their display or other use; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Further information: Types of processing and data processed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms and standard contractual clauses for data transfers to third countries: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targeting with Google Analytics: We use Google Analytics to display the ads placed within advertising services of Google and its partners only to users who have also shown an interest in our online offer or who have certain characteristics (e.g. interests in certain topics or products determined on the basis of the websites visited), which we transmit to Google (so-called “Remarketing Audiences” or “Google Analytics Audiences”). With the help of Remarketing Audiences, we also want to ensure that our ads correspond to the potential interest of users; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Právní základ: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Smlouva o zpracování objednávky: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Further information: Types of processing as well as data processed: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Data processing terms for Google advertising products and standard contractual clauses for third country transfers of data: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft Advertising: remarketing / conversion measurement; Poskytovatel služeb: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Webové stránky: https://about.ads.microsoft.com/; Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliate programs and affiliate links

In our online offer, we include so-called affiliate links or other references (which may include, for example, search masks, widgets or discount codes) to the offers and services of third-party providers (collectively referred to as “affiliate links”). If users follow the Affiliate Links or subsequently take advantage of the offers, we may receive a commission or other benefits from those third parties (collectively, “Commission”).

In order to be able to track whether users have taken advantage of the offers of an affiliate link used by us, it is necessary that the respective third-party providers learn that the users have followed an affiliate link used within our online offer. The assignment of the affiliate links to the respective business transactions or to other actions (e.g. purchases) serves the sole purpose of commission accounting and will be cancelled as soon as it is no longer necessary for the purpose.

For the purposes of the aforementioned assignment of the affiliate links, the affiliate links may be supplemented by certain values that are a component of the link or may be stored elsewhere, e.g. in a cookie. The values may include, in particular, the source website (referrer), the time, an online identifier of the operator of the website on which the affiliate link was located, an online identifier of the respective offer, the type of link used, the type of offer and an online identifier of the user.

Notes on legal bases: if we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Furthermore, their use may be a component of our (pre)contractual services, provided that the use of the third-party providers has been agreed within this framework. Otherwise, user data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this privacy policy.

 • Typy zpracovávaných údajů: contract data (e.g. subject matter of contract, term, customer category); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses); inventory data (e.g. names, addresses); payment data (e.g. bank details, invoices, payment history).
 • Subjekty údajů: Users (e.g., website visitors, users of online services); customers.
 • Účely zpracování: affiliate tracking; provision of contractual services and customer service.
 • Právní důvody: consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); contract performance and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Amazon Affiliate Program: affiliate partner program (Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. and Amazon Media EU S.à.r.l., all four located at 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, and Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Munich, Germany (collectively, “Amazon Europe”); parent company: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacy policy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Network: Affiliate marketing partner program; service provider: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; website: https://partnernetwork.ebay.de; privacy policy: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Customer reviews and rating procedures

We participate in review and rating processes to evaluate, optimize and promote our services. If users rate us or otherwise provide feedback via the participating rating platforms or procedures, the General Terms and Conditions of Business or Use and the privacy notices of the providers also apply. As a rule, the rating also requires registration with the respective providers.

In order to ensure that the persons rating have actually used our services, we transmit the data required for this with the consent of the customer to the respective rating platform with regard to the customer and the service used (including name, e-mail address and order number or item number). This data is used solely to verify the authenticity of the user.

 • Typy zpracovávaných údajů: contract data (e.g. subject matter of contract, term, customer category); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Subjekty údajů: Customers; users (e.g., website visitors, users of online services).
 • Účely zpracování: feedback (e.g. collecting feedback via online form); marketing.
 • Právní důvody: consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

Rating widget: we integrate so-called “rating widgets” into our online offer. A widget is a functional and content element integrated into our online offer that displays changeable information. It can be displayed, for example, in the form of a seal or comparable element, sometimes also called a “badge”. In this case, the corresponding content of the widget is displayed within our online offer, but it is retrieved at that moment from the servers of the respective widget provider. This is the only way to always show the current content, especially the current rating. For this purpose, a data connection must be established from the website called up within our online offer to the server of the widget provider and the widget provider receives certain technical data (access data, including IP address), which are necessary so that the content of the widget can be delivered to the user’s browser. Furthermore, the widget provider receives information that users have visited our online offer. This information may be stored in a cookie and used by the widget provider to identify which online offers participating in the evaluation process have been visited by the user. The information may be stored in a user profile and used for advertising or market research purposes.

Presence in social networks (social media)

We maintain online presences within social networks and process user data in this context in order to communicate with users active there or to offer information about us.

We would like to point out that user data may be processed outside the European Union. This may result in risks for the users because, for example, it could make it more difficult to enforce the rights of the users.

Furthermore, user data is usually processed within social networks for market research and advertising purposes. For example, usage profiles can be created based on the usage behavior and resulting interests of the users. The usage profiles can in turn be used, for example, to place advertisements within and outside the networks that presumably correspond to the interests of the users. For these purposes, cookies are usually stored on the users’ computers, in which the usage behavior and interests of the users are stored. Furthermore, data independent of the devices used by the users may also be stored in the usage profiles (especially if the users are members of the respective platforms and are logged in to them).

For a detailed presentation of the respective forms of processing and the options to object (opt-out), we refer to the privacy statements and information provided by the operators of the respective networks.

In the case of requests for information and the assertion of data subject rights, we also point out that these can be asserted most effectively with the providers. Only the providers have access to the users’ data and can take appropriate measures and provide information directly. If you still need assistance, you can contact us.

 • Typy zpracovávaných údajů: contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: contact requests and communication; feedback (e.g. collecting feedback via online form); marketing.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f DSGVO).

Plugins and embedded functions and content

We integrate functional and content elements into our online offer that are obtained from the servers of their respective providers (hereinafter referred to as “third-party providers”). These can be, for example, graphics, videos or city maps (hereinafter uniformly referred to as “content”).

The integration always requires that the third-party providers of this content process the IP address of the user, since without the IP address they could not send the content to their browser. The IP address is thus required for the display of this content or functionality. We strive to use only such content whose respective providers use the IP address only for the delivery of the content. Third-party providers may also use so-called pixel tags (invisible graphics, also known as “web beacons”) for statistical or marketing purposes. The “pixel tags” can be used to analyze information such as visitor traffic on the pages of this website. The pseudonymous information may also be stored in cookies on the user’s device and may contain, among other things, technical information about the browser and operating system, referring websites, time of visit and other information about the use of our online offer as well as be linked to such information from other sources.

Notes on legal basis: If we ask users for their consent to the use of third-party providers, the legal basis for the processing of data is consent. Otherwise, users’ data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economic and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this Privacy Policy.

 • Typy zpracovávaných údajů: Usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses); inventory data (e.g. names, addresses); contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: provision of our online offer and user-friendliness; provision of contractual services and customer service; profiles with user-related information (creation of user profiles); marketing.
 • Legal bases: consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); contract performance and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Integration of third-party software, scripts or frameworks (e.g. jQuery): we integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of presentation or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the user and may process this for the purpose of transmitting the software to the user’s browser and for security purposes, as well as for the evaluation and optimization of their offer. – We integrate software into our online offer that we retrieve from servers of other providers (e.g. function libraries that we use for the purpose of display or user-friendliness of our online offer). In doing so, the respective providers collect the IP address of the users and may process this for purposes of transmitting the software to the users’ browser as well as for security purposes, as well as for evaluating and optimizing their offer.
 • Font Awesome: Display of fonts and symbols; service provider: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Website: https://fontawesome.com/; Privacy Policy: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: We integrate the fonts (“Google Fonts”) of the provider Google, whereby the user’s data is used solely for the purpose of displaying the fonts in the user’s browser. The integration is based on our legitimate interests in a technically secure, maintenance-free and efficient use of fonts, their uniform presentation and taking into account possible licensing restrictions for their integration; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins and content: Twitter plugins and buttons – This may include, for example, content such as images, videos or text and buttons that allow users to share content from this online offering within Twitter; Service provider: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ireland, Parent Company: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacy policy: https://twitter.com/privacy, (settings: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube videos: Video content; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacy policy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ad display settings: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube videos: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Management, organization and support tools

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

In this context, personal data may be processed and stored on the servers of the third-party providers. This may involve various data that we process in accordance with this privacy policy. This data may include, in particular, master data and contact data of users, data on transactions, contracts, other processes and their contents.

If users are referred to the third-party providers or their software or platforms in the course of communication, business or other relationships with us, the third-party providers may process usage data and metadata for security purposes, service optimization or marketing purposes. We therefore ask you to observe the data protection notices of the respective third-party providers.

Notes on legal basis: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Furthermore, their use may be a component of our (pre)contractual services, provided that the use of the third-party providers was agreed within this framework. Otherwise, user data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this privacy policy.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventory data (e.g. names, addresses); contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Subjekty údajů: Communication partners; users (e.g., website visitors, users of online services).
 • Právní důvody: consent (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); contract performance and pre-contractual requests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitimate interests (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Other service providers

Amendment and update of the privacy policy

We ask you to regularly inform yourself about the content of our privacy policy. We adapt the privacy statement as soon as the changes in the data processing carried out by us make this necessary. We will inform you as soon as the changes require an act of cooperation on your part (e.g. consent) or other individual notification.

Insofar as we provide addresses and contact information of companies and organizations in this data protection declaration, we ask you to note that the addresses may change over time and ask you to check the information before contacting us.

Rights of the data subjects

As a data subject, you are entitled to various rights under the GDPR, which arise in particular from Articles 15 to 21 of the GDPR:

 • Right to object: you have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried out on the basis of Art. 6(1)(e) or (f) DSGVO; this also applies to profiling based on these provisions. If the personal data concerning you is processed for the purpose of direct marketing, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for the purpose of such marketing; this also applies to profiling insofar as it is related to such direct marketing.
 • Right to withdraw consent: You have the right to revoke any consent given at any time.
 • Right to information: you have the right to request confirmation as to whether data in question is being processed and to information about this data, as well as further information and a copy of the data in accordance with the legal requirements.
 • Right to rectification: you have the right, in accordance with the law, to request that data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be rectified.
 • Right to erasure and restriction of processing: In accordance with the legal requirements, you have the right to demand that data concerning you be deleted without delay, or alternatively, in accordance with the legal requirements, to demand restriction of the processing of the data.
 • Right to data portability: You have the right to receive data concerning you, which you have provided to us, in a structured, common and machine-readable format in accordance with the legal requirements, or to demand its transfer to another responsible party.
 • Complaint to supervisory authority: without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if you consider that the processing of personal data concerning you infringes the requirements of the GDPR.

Definitions

This section provides you with an overview of the terms used in this Privacy Policy. Many of the terms are taken from the law and defined primarily in Article 4 of the GDPR. The legal definitions are binding. The following explanations, on the other hand, are primarily intended to aid understanding. The terms are sorted alphabetically.

 • Affiliate tracking: In the context of affiliate tracking, links with the help of which the linking websites refer users to websites with product or other offers are logged. The operators of the respective linking websites may receive a commission if users follow these so-called affiliate links and subsequently take advantage of the offers (e.g. buy goods or use services). For this purpose, it is necessary for the providers to be able to track whether users who are interested in certain offers subsequently take advantage of them at the instigation of the affiliate links. It is therefore necessary for the functionality of affiliate links that they are supplemented with certain values that become part of the link or are stored elsewhere, e.g. in a cookie. The values include, in particular, the source website (referrer), the time, an online identifier of the operator of the website on which the affiliate link was located, an online identifier of the respective offer, an online identifier of the user as well as tracking-specific values, such as, for example, advertising media ID, affiliate ID and categorizations.
 • Conversion measurement: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Personal data: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profiles with user-related information: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Reach measurement: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Remarketing: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Controller: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Processing: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Target group formation: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke